Vesti Zaštita od nasilja

Zlostavljanje dece: Savet Evrope želi da obešteti žrtve

Savet Evrope zahteva istragu, zvanično izvinjenje i isplatu odštete žrtvama u celoj Evropi  koje su preživele zlostavljanje kao deca u državnim ili verskim institucijama

Strazbur, 26. januar 2024– Savet Evrope, koji uključuje 46 zemalja sa preko 600 miliona građana, jednoglasno je glasao u petak 26.januara za rešavanje slučajeva zlostavljanja iz prošlosti, po uzoru na Švajcarsku. Shodno tome, patnje osoba koje su preživele zlostavljanje kao deca trebalo bi da budu zvanično priznate u državama članicama, oni koji su pogođeni trebalo bi da dobiju nadoknadu – bez obzira na zastarelost – i da se naučna istraživanja sprovedu u svakoj pojedinačnoj zemlji. Parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva sve države članice da razmotre situaciju nasilja počinjenog u javnim, privatnim ili verskim institucijama nad decom kako bi se stvorili pravi uslovi za žrtve da progovore. Revolucionarne preporuke Saveta Evrope ispunjavaju zahteve evropske organizacije “Justice Initiative” koju je pokrenula švajcarska Fondacija Gvido Fluri.

Prošlost se ne može ignorisati

„Oni koji ignorišu slučajeve zlostavljanja u prošlosti ne mogu se efikasno boriti protiv slučajeva zlostavljanja danas i sutra“, kaže švajcarski izvestilac Pjer-Alen Fridez u Parlamentu Saveta Evrope. „U Evropi nikada ne smemo da zatvaramo oči pred zlostavljanjem dece, bilo da su žrtve seksualnih predatora, neopravdanog nasilja ili zlostavljanja u javnim, privatnim ili verskim institucijama koje bi trebalo da budu bezbedna utočišta.” Ovaj argument je ubedio većinu. Odobren je izveštaj o situaciji u Evropi sa jasnim preporukama. Poput nadležnog komiteta Saveta Evrope, koji se već jednoglasno izjasnio za sveobuhvatno preispitivanje, i jasna većina u Parlamentarnoj skupštini želi da se slučajevi zlostavljanja u Evropi ponovo procene po švajcarskom modelu: Patnje žrtava treba priznati širom Evrope, a reparacije treba izvršiti u pojedinačnim zemljama. Ovo uključuje zlostavljanje u privatnim, državnim i crkvenim domovima, zlostavljanje u ustanovama za staranje o deci i prinudna usvajanja.

Ponovna procena po švajcarskom modelu

U Švajcarskoj, popularna inicijativa, „Inicijativa za reparaciju“ Fondacije Guido Fluri, dovela je do nacionalnog zakona koji se fokusira na priznavanje nepravde, naučnu ponovnu procenu i solidarne isplate. Kao rezultat toga, više od 12.000 ljudi koji su preživeli zlostavljanje kao deca dobilo je zvanična priznanja za prekršaje i solidarne isplate, a slučajeve zlostavljanja je rešavala država.

Kao rezultat ove uspešne reparacije, grupe žrtava i organizacije za zaštitu dece iz cele Evrope udružile su snage u okviru organizacije “Justice Initiative” i pokrenule kampanju za sličan zakon na nivou Saveta Evrope. Ovaj projekat je ponovo podržala Fondacija Gvido Fluri. „Činjenica da je Savet Evrope odlučio da izvrši sveobuhvatnu ponovnu procenu je sjajan trenutak za žrtve iz cele Evrope! Evropska zajednica mora da učini sve što može da obezbedi da oni koji su pogođeni zlostavljanjem dobiju neki oblik pravde tokom svog života “, kaže Gvido Fluri. 

Odluka Saveta Evrope služi kao model

Savet Evrope zahteva da države članice razmotre situaciju zlostavljanja dece u institucijama u našim zemljama (Dok. 15889 – Izveštaj – Radni dokument (coe.int). Istrage moraju biti široke i obuhvatiti fizičko, seksualno i psihičko zlostavljanje. Okolnosti koje omogućavaju takvo zlostavljanje moraju se proceniti od zemlje do zemlje i uključiti institucionalno zbrinjavanje u javnom, privatnom ili verskom okruženju, neadekvatno zbrinjavanje, hraniteljstvo u privatnim domovima, oduzimanje dece od roditelja koji se smatraju „nesposobnim“, prisilno usvojenje i prinudne sterilizacije.

Vlasti bi tada trebalo da prepoznaju izazvanu patnju i ponude adekvatnu brigu za njene posledice, ako je to ikako moguće. Ovo bi trebalo da bude praćeno formalnim, zvaničnim izvinjenjem vlasti prošlim i sadašnjim žrtvama.

Konačno, žrtvama se mora odobriti kompenzacija, bez obzira na njihovu starost: moraju postojati zvanična obeštećenja za sve žrtve, za svu decu koja su bila izložena bilo kom obliku fizičkog, seksualnog ili psihičkog nasilja i bez ikakvog vremenskog ograničenja na period u kom se mogu utvrditi činjenice. Shodno tome, dužina vremena između počinjenja zlostavljanja i njegovog prijavljivanja od strane žrtve ne može biti opravdanje za odbijanje bilo kakve reparacije. Iznos dosuđene odštete mora biti značajan i srazmeran šteti i patnji koja je prouzrokovana.

Države moraju da se upuste u sveobuhvatan program mera prevencije i podizanja svesti, uključujući praćenje ustanova za institucionalno zbrinjavanje i svake situacije u kojoj su deca zbrinuta, kako bi se rizici sveli na minimum i otkrili problemi u najranijoj mogućoj fazi.

“Kao članica Saveta Evrope i Srbija ima zadatak da primeni donešene odluke. I to je jako dobro. Njen zadatak je da svakom detetu omogući da se oseća zaštićeno i sigurno. Takođe ima zadatak da otkrije i svaki put kada u tome nije uspela, da osudi i kazni počinitelje zlodela ali i da to dete koje živi sa traumom obešteti. Na taj način žrtvi se vraća dostojanstvo, a društvu šalje važna poruka da se svako zlostavljanje nad decom sankcioniše. Zastarelost za slučajeve zlostavljanja dece ne treba da postoji.”, kaže Jovanka Lazarević, direktor ogranka Justice Initiative za Srbiju i Hrvatsku i glavni i odgovorni urednik sajta NajboljaMamaNaSvetu.com.

O organizaciji „Justice Initiative“

Osim što se bavi dosijeom Saveta Evrope, „Justice Initiative“ je aktivna u desetak evropskih zemalja: sprovodi nacionalne političke kampanje zasnovane na četiri centralna stuba – istina, priznanje, odšteta, prevencija. Vrhunac u prošlogodišnjem radu „Justice Initiative“ je dostavljanje preko pola miliona potpisa u Briselu u znak podrške novom evropskom zakonu koji poziva na veću zaštitu od seksualnog zlostavljanja na internetu.

Media corner :

Preuzmite sve informacije ovde: https://drive.google.com/drive/folders/1kbZY2NFFJJ7VXtHQhj0xPRJzS3fTEU0F

Kontakt za više informacija:

Jovanka Lazarević na broj +41 793 721 929 Imejl: jovanka@najboljamamanasvetu.com

www.justice-initiative.eu

Ovde pristupite digitalnoj verziji knjige “SHAME – European Stories”:

https://www.yumpu.com/en/document/read/68608817/shame-european-stories-e-book-strasbourg