Politika očuvanja bezbednosti dece

Da ne naudimo deci sa kojom radimo

U cilju očuvanja bezbednosti dece i suzbijanja potencijalnog zlostavljanja, eksploatacije i seksualnog iskorišćavanja dece MODS donosi Politiku očuvanja bezbednosti dece (POBD), dokument u kome je opisano šta se preduzima da zaposleni u organizaciji i aktivnosti ne naude deci i navodi kako reaguje ako do toga dođe.

Šta znači očuvanje bezbednosti dece

Očuvanje bezbednosti dece uključuje sve radnje koje organizacija preduzima kako bi osigurala:

 • da ljudi koje angažuje, aktivnosti i programi koje sprovodi ne naude deci odnosno da spreči zlostavljanje i iskorišćavanje dece koju je obuhvatila svojim aktivnostima;
 • da uspostavi procedure za efikasno reagovanje kada postoji zabrinutost za bezbednost dece;
 • da nadležnim organima prijavi svaku sumnju i/ili zabrinutost za bezbednost dece koju primeti u okviru organizacije (u vezi sa njenim zaposlenim i angažovanim saradnicima i programima) i šire u zajednici u kojoj radi.

POBD se odnosi na sve osoblje angažovano u MODS-u i imenovano na pozicije u organima MODS-a.

Resursi za bezbednu decu na našim aktivnostima 

Politiku očuvanja bezbednosti dece MODS-a možete preuzeti OVDE. Politici za očuvanje bezbednosti dece na jeziku razumljivom deci možete pristupiti OVDE.

Resurs centru za zaštitu dece sa relevantnim materijalima možete pristupiti preko ovog linka.


Ko sve može pomoći

Sve osobe koje rade ili su u kontaktu sa decom imaju obavezu i odgovornost da, kada posumnjaju na nasilje prema detetu, nasilje prijave relevatnim institucijama u čijoj nadležnosti su poslovi prevencije i zaštite dece od nasilja.

U nastavku možete pronaći spisak institucija i organizacija koje pružaju pomoć u oblasti zaštite dece, zaštite od nasilja i prevencije suicida.

 1. Nacionalna dečija linija NADEL – 116111, radno vreme: 24/7
 2. Roditeljski telefon – 0800 007 000, radno vreme: 16 – 22
 3. Čuvam te – nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu
 4. Centar za socijalni rad Spisak telefona i mejl adresa svih centara za socijalni rad u Srbiji možete pronaći na sledećem linku.
 5. Nacionalna SOS linija za žene žrtve nasilja – 0800 222 003, radno vreme: 24/7
 6. SOS linija za prijavljivanje nasilja u porodici– 0800 100 600, radno vreme: 24/7
 7. SOS telefon za prijavu nasilja preko interneta – 19833, radno vreme: 7.30 – 15.30
 8. Halo beba – 011/7158 444, radno vreme: 24/7
 9. Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva – 0800/309-309, opcija 1, radno vreme: 24/7
 10. Autonomni ženski centar, SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja 0800 100 007
 11. Centar “Srce” , za pružanje emotivne podrške osobama u krizi i prevencija suicida 0800 300 303, radno vreme: 17.00 – 23.00 (radnim danima)
 12. ASTRA – SOS telefon za žrtve trgovine ljudima – 011/785 0000, radno vreme: 24/7 (Evropski broj za nestalu decu: 116 000)
 13. Centar za siguran internet – 063/7422138, radno vreme: 10.00 – 14.00
 14. Zaštitnik građana – 011/2068-100, 08.00 – 16.00, i 064/876 8505, 16.00 – 22.00.