Istorijat

  • Novembar 2014. – Održana Treća Skupština MODS-a u Beogradu na kojoj je doneta odluka da se MODS registruje. Na Skupštini je usvojen Statut MODS-a, donet Osnivački akt, izabrani članovi Upravnog i Nadzornog odbora MODS-a. Na prvoj sednici Upravnog odbora MODS-a izabran je Saša Stefanović za direktora MODS-a.
  • 20-22. Maj 2011. – Održana Druga nacionalna konferencija „Umrežavanje za decu“ u Sokobanji na kojoj je formirana Mreža organizacija za decu Srbije – MODS kao neformalna mreža. Pored toga, razmatran je i usaglašen tekst Sporazuma o saradnji u okviru Mreže organizacija za decu Srbije koji su potpisali ovlašćeni predstavnici organizacija završnog dana konferencije. Usvojeni su principi rada i organizovanja Mreže, donete su odluke o oblicima saradnje sa evropskim udruženjima i srodnim mrežama i određeni su mehanizmi uticaja na javne politike. Takođe, na konferenciji su formirane dve posebne tematske grupe koje su definisale pravce delovanja i prioritete i izabrani su članovi Koordinacionog odbora MODS-a.
  • 29–31. Oktobar 2010. – Usvojena „Platforma Mreže organizacija građanskog društva za decu Srbije – MODS“ na Prvoj nacionalnoj konferenciji „Umrežavanje za decu“ u Sokobanji od strane predstavnika 43 udruženja iz cele Srbije.
  • Oktobar 2010. – Oformljen Sekretarijat za tehničku podršku organizacijama civilnog društva za decu u Srbiji sa ciljem da pruža tehničku podršku OCD za decu koje usvoje zajedničku platformu i pomogne stvaranje nacionalne mreže OCD za decu. Rad Sekretarijata se odvijao uz podršku i prostorijama Otvorenog kluba u Nišu. Na internet sajtu www.zadecu.org postavljena je baza podataka o udruženjima za decu u Srbiji.
  • Septembar 2010. – Sprovedeno istraživanje o različitim modelima umrežavanja udruženja u Srbiji i Evropi i njihovom uticaju na javne politike. U fokusu istraživanja posebno su bile organizacije i mreže koje za cilj svog delovanja imaju unapređenje položaja dece.
  • Avgust 2010. – Održan prvi sastanak Inicijativnog odbora za formiranje Mreže organizacija civilnog društva koje rade sa decom u Nišu. Inicijativni odbor se sastojao od predstavnika iz 11 udruženja iz cele Srbije koji su postavili osnove za zajedničko delovanje i formiranje reprezentativne Mreže organizacija civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja dece.