ECPAT Srbija

ECPAT-Srbija

MODS kao nacionalna mreža posvećena je praćenju sprovođenja Konvencije UN o pravima deteta (UN CRC) i zaštiti dece od svih oblika nasilja, uključujući seksualnu eksploataciju i zlostavljanje. Radi postizanja ovih ciljeva MODS se pridružio ECPAT International-u i osnovao ECPAT Srbija. Ova inicijativa nam omogućava da unapredimo našu nacionalnu posvećenost okončanju seksualne eksploatacije dece kroz poboljšanu tematsku i sektorsku saradnju sa našim članovima.

Sekretarijat MODS-a će strateški koordinirati učešće i protok informacija između organa upravljanja MODS-a i predstavnika MODS-a u ECPAT International-u i olakšavati koordinaciju u vezi sa potencijalnim uključivanjem drugih zainteresovanih organizacija članica MODS-a u aktivnosti vezane za članstvo MODS-a u ECPAT-u.

ECPAT Srbija predstavlja tematski i sektorski okvir za saradnju. Članice MODS-a, Centar za nestalu i eksploatisanu decu – CNZD i Udruženje Atina predstavljaju MODS-a u ECPAT International-u. Oni su odgovorni za održavanje stalne komunikacije sa ECPAT-om, učešće u aktivnostima ECPAT-a i širenje svih relevantnih informacija MODS-u i drugim zainteresovanim stranama.

ECPAT Srbija upućuje otvoreni poziv svim članovima MODS-a koji su posvećeni okončanju seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece. Naš osnovni princip je da osnažimo naše članove i kolege da se angažuju u različitim aktivnostima i zajedničkim inicijativama, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, kako bi efikasno predstavljali MODS.