Evropske integracije Vesti

Child Pact pozvao, a MODS dao svoj doprinos o napretku Srbije u oblasti prava deteta

Regionalna organizacija Child Pact je Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovaranje za proširenje Evropske unije u Evropskoj Komisiji podnela pisani doprinos o napretku u oblasti sistema dečije zaštite u zemljama regiona.

Doprinos je rađen u svrhu izrade Paketa proširenja za 2018. godinu (2018 Enlargement package) koji priprema Evropska komisija, a koji uključuje izveštaje zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Izveštaj koji je podneo Child Pact sadrži opis stanja sistema dečije zaštite u 6 zemalja regiona: Bosni i Hercegovini; Albaniji, Kosovu*, Republici Srbiji, Crnoj Gori i bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji.

*** U-Report – novi način za borbu protiv nasilja nad decom

Na poziv Evropske komisije Child Pact, čiji je MODS član, je pozvao MODS da dostavi svoj pisani izveštaj o napretku Srbije ostvaren na polju prava deteta i položaja dece iz ranjivih grupa, prateći stanje u ovoj oblasti od septembra 2016. godine.

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) je ovom prilikom ukazala na stanje u oblasti sistema dečije zaštite u Srbiji. Glavne celine na koje je MODS odgovorio su: pozitivni ishodi u pogledu razvoja sistema dečije zaštite u Srbiji; preporuke za unapređenje stanja u sistemu zaštite dece i položaj i (značaj i uloga) organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom prava deteta u reformskim procesima.

MODS je istakao značaj uloge Saveta za prava deteta, napomenuvši da bi ovo telo Vlade trebalo da preraste iz savetodavnog u međuresorno koordinaciono telo koje će imati suštinska ovlašćenja u sistemu dečije zaštite. Na jačanje uloge Saveta za prava detete se obavezala u Vlada Republike Srbije u Akcionom planu za Poglavlje 23. U članstvo Saveta za prava detetea, Vlada je imenovala i predsednicu Upravnog odbora MODS-a, Jasminu Miković.

*** Prava dece koja žive i rade na ulici tema međunarodne konferencije

Nadalje, ukazano je da je potrebno unapređivati normativni okvir u oblasti prava detete. U tom smislu, MODS je ukazao na neophodnost izrade i donošenja novog Nacionalnog plana akcije za decu i Zakona o pravima deteta. U toku je usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, a uz nju, potrebno je i doneti Akcioni plan za njeno sprovođenje sa mehanizmom za efikasan nadzor nad sprovođenjem Strategije.

MODS je ukazao na nedovoljno dobar položaj dece u Srbiji, skretajući pažnju na vulnerabilne grupe dece. Problemi sa kojima se deca u Srbiji najčešće suočavaju su siromaštvo i nasilje nad i među decom a pod većim rizikom su deca pripadnici etničkih manjina – deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju, deca u pokretu i bez pratnje odraslih, deca bez roditeljskog staranja, itd. Ukazano je učestale pojave nasilja nad decom različitih oblika a  pored nasilja u porodici, evidentan je porast slučajeva vršnjačkog nasilja i digitalnog nasilja.

*** Regionalna konferencija na Zlatiboru: Upotreba asistivne tehonologije u obrazovanju, socijalnoj i dečijoj zaštiti

Kada je reč o procesu deinstitucionalitacije u Srbiji, napomenuto je da se ovaj proces u Srbiji sporo odvija, te da su potrebni dalji koraci i napori u oblasti transformacije ustanova rezidenijalne zaštite i razvoja usluga u zajednici za podršku deci i porodici.

U odnosu na značaj i ulogu organizacija civilnog društva u reformskom procesu sistema dečije zaštite, naglašeno je da OCD ima značajnu ulogu u sprovođenju aktivnosti javnog zagovaranja za bolji položaj dece, a pored toga, važeći Zakon o socijalnoj zaštiti prepoznaje OCD kao ovlašćene pružaoce usluga socijalne zaštite, što je od velikog značaja za podršku procesu deinstitucionalizacije. Međutim, s druge strane, OCD se suočavaju sa problemima dostizanja standarda za pružanje pojedinih usluga, kao i problemom održivosti samih usluga.

Doprinos izveštaju za Paket pridruživanja Evropskoj uniji 2018 je praćen komunikacijom o implementaciji Strategije za pridruživanje, čije usvajanje je planirano aprila 2018.

Doprinos Child Pact-a o izveštaju o stanju sistema dečije zaštite u zemljama regiona možete pronaći OVDE.