Smernice za zaštitu dece Vesti Zaštita od nasilja

Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece

Nasilje nad decom je globalni fenomen. Dešava se u svim zemljama, društvima i različitim okruženjima. Može se javiti u različitim oblicima, kao fizičko, seksualno, emocionalno zlostavljanje ili kao zanemarivanje. Deca mogu da budu izložena seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju, nasilju i zanemarivanju u porodicama, zajednicama, institucijama, organizacijama, na privatnim i javnim mestima i u raznim okolnostima. Osobe koje vrše nasilje nad decom mogu biti iz različitih sredina i različitog nivoa bliskosti sa detetom, uključujući i profesionalce koji su angažovani na poslovima pomoći i podrške deci.

Imajući ovo u vidu, jedan od ključnih prioriteta organizacija koje na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom jeste očuvanje njihove bezbednosti i stvaranje podržavajućeg okruženja u kojem su deca zaštićena od bilo kog oblika nasilja.

Očuvanje bezbednosti dece

Organizacije civilnog društva su na različite načine usmerene na unapređenje položaja pojedinaca i porodica u društvu. Kada su u pitanju deca, organizacije najčešće nastoje da sprovode raznovrsne aktivnosti u cilju ostvarivanja prava deteta bilo da je reč o obrazovanju, socijalnoj zaštiti ili nekoj drugoj oblasti društvenog funkcionisanja.

Očuvanje bezbednosti dece uključuje sve radnje koje organizacija preduzima kako bi osigurala:

  • da njeni zaposleni/saradnici (ljudi koje angažuje), aktivnosti i programi ne naude deci i da adekvatno reaguje ako do toga dođe;
  • da su uspostavljene procedure za efikasno reagovanje kada postoji zabrinost za bezbednost dece;
  • da organizacija svaku sumnju i/ili zabrinutost za bezbednost dece u zajednici u kojoj radi prijavljuje nadležnim organima.

Da bi organizacije pokazale svoju posvećenost zaštiti dece i da bi se prema ovoj temi odnosile na sistematičan i odgovoran način, važno je da uspostave i unaprede mehanizme za očuvanje bezbednosti dece sa kojom rade, da preduzmu sve da im ne naude, da vode računa o tome ko dolazi u kontakt sa decom na aktivnostima, da deluju preventivno i da imaju mehanizam za reagovanje i prijavu svake sumnje i/ili zabrinutosti za bezbednost dece.

Svako dete je potencijalno u opasnosti od zlostavljanja i iskorišćavanja. Svako udruženje, klub, školica glume ili sporta, letnji kamp, naučni kamp za decu i mlade, istraživački obrazovni centri za talentovanu decu (i svaki drugi oblik okupljanja i organizovanog rada sa decom i mladima) treba da ima u vidu ovu činjenicu.

Mnogi će odmahnuti. To kod nas ne može da se desi. Mi se svi dobro poznajemo. Nažalost, ne pomaže mnogo ni ako se svi znate u organizaciji i dobri ste prijatelji. Možda se baš u tome nalazi rizik da ne prepoznamo (ili ne prepoznamo na vreme) kada je neko dete žrtva nasilja i/ili seksualnog zlostavljanja u organizaciji.

Da li ste u organizaciji razgovarali o tome šta može da spreči dete ili kolege da prijave nasilje koje može da se desi na nekoj od vaših aktivnosti? Da li ste razgovarali o rizicima koji mogu da dovedu do toga da neko dete doživi nasilje, bude seksualno iskorišćeno, povređeno baš u vašoj organizaciji, tokom aktivnosti koje organizacija sprovodi sa decom?

U nameri da pomognemo organizacijama koje rade direktno sa decom i/ili dolaze u kontakt povremeno sa decom, da budu i ostanu okruženje bezbedno za svako dete pripremili smo Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece.

Vodič sadrži opis procesa, objašnjenja i alate koji će vam pomoći: 

  • da procenite koliko su organizacija i aktivnosti koje sprovodite bezbedni za decu sa kojom radite i da procenite rizike po decu koji postoje u organizaciji; 
  • da saznate šta su standardi za očuvanje bezbednosti dece i proverite u kojoj meri ih ispunjavate; 
  • da mapirate lokalni kontekst koji je važan za zaštitu dece; 
  • da napravite plan za unapređenje internih mehanizama i procedura u organizaciji za očuvanje bezbednosti;

Pored toga, pripremili smo poseban dokument koji sadrži i pregled relevantnih zakona i strategija iz oblasti zaštite dece koji su važni za mapiranje nacionalnog konteksta. Normativnom okviru možete pristupiti ovde.

Kao deo ove inicijative, sproveli smo istraživanje o stavovima i informisanosti organizacija za decu o važnosti i neophodnosti uspostavljanja i primene politike za očuvanje bezbednosti dece. Nalaze istraživanja možete naći ovde.

Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece možete preuzeti ovde

Konferenciju za medije, koju su organizovali Ambasada Australije u Srbiji i Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, i na kojoj je predstavljen Vodič za očuvanje bezbednosti dece možete pogledati na sledećem linku.

Zahvaljujemo se Australijskoj ambasadi koja je u punoj meri posvećena zaštiti dece od nasilja i podržala napore Mreže organizacija za decu Srbije da pruži praktične smernice svima onima koji žele da se njihova organizacija na sistematičan način bavi zaštitom dece i bude u najvećoj mogućoj meri bezbedno okruženje za svako dete.