Vesti

Telesno kažnjavanje dece i njihova zaštita – stanje u Srbiji

Globalna inicijativa za zabranu svih oblika telesnog kažnjavanja dece u svetu je nedavno pripremila izveštaj o trenutnom stanju u oblasti – telesno kažnjavanje i zaštita dece od telesnog kažnjavanja u Srbiji.

Inicijativa zagovara zabranu svih vidova fizičkog kažnjavanja dece u svetu, u svim okruženjima u kojima deca odrastaju i borave, uključujući i porodično okruženje. Ova inicijativa vrši praćenje rada tela UN(1*) koja su nadležna za monitoring ostvarivanja ljudskih prava u državama članicama; pruža tehničku i stručnu podršku državama koje sprovode reforme zakonodavsta u oblasti zabrane kažnjavanja dece; izveštava o svakoj zemlji sveta (Individualcountryreport) o stanju u oblasti zakonske regulative koja se odnosi na zabranu telesnog kažnjavanja dece; prati izveštavanja tokom Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR).

Podržana je od strane UNESCA, UNICEF-a i mnogih drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija. Mreža organizacija za decu Srbije je pristupila ovoj inicijativi i redovno prati izveštavanja ovog pokreta, a nedavno je naša mreža izveštena o trenutnom stanju u oblasti zaštite dece od telesnog kažnjavanja kroz Individualcountryreport for Serbia.

U ovom izveštaju izdvojeno je da Komitet za prava deteta UN u svojim zaključnim zapažanjima (3. februar 2017.) na drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o pravima deteta u Srbiji pozdravlja informaciju koju je iznela delegacija Vlade Republike Srbije da će se do juna 2017. godine izmenama Porodičnog zakona zabraniti telesno kažnjavanje dece u svim okruženjima, uključujući i porodicu.

Komitet za prava deteta izneo zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem

Nadalje, Komitet izražava zabrinutost na činjenicu da je telesna kazna nad detetom i dalje široko prihvaćena u društvu kao metoda disciplinovanja. U svetlu Opšteg komentara broj 8 (2006) Komiteta za prava deteta, koji se odnosi na pravo deteta na zaštitu od telesnog kažnjavanja i drugih okrutnih i ponižavajućih postupaka prema njemu, Komitet za prava deteta se obraća državi članici da:

1) Zakonskom regulativom eksplicitno zabrani telesno kažnjavanje dece u svim okruženjima;

2) Osigura da se zabrana telesnog kažnjavanja efektivno prati i sprovodi u svim okruženjima;

3) Promoviše i podiže svest društva o nenasilnim metodama vaspitanja deteta;

Vlada Republike Srbije je 2008. godine izrazila opredeljenost da će u svom zakonodavstvu uvesti zaštitu dece od svih oblika telesnog kažnjavanja, u svim okruženjima, uključujući i porodicu. Telesno ili fizičko kažnjavanje dece je bilo koje ponašanje usmereno ka deci u kojem se primenjuje fizička sila i postoji namera da se izazove određeni stepen bola i neugodnosti.Prema mišljenju Komiteta za prava deteta, svaki oblik telesnog kažnjavanja detetaizaziva štetu i nije primeren.

Telesno kažnjavanje dece u Srbiji još uvek nije svuda zakonski eksplicitno regulisano

U Srbiji, zakonom je zabranjeno telesno kažnjavanje dece u: školama; u pojedinim objektima (ne svim) koji obezbeđuju dnevni boravak dece (jaslice, vrtići, predškolske ustanove, produženi boravci, što je u okviru vaspitno-obrazovnog sistema) i ustanovama za izvršenje zavodske sankcije za dete koje je izvršilo krivično delo (kazneno-popravnim domovima i maloletničkom zatvoru). Međutim, zaštita dece od telesnog kažnjavanja u porodici, u pojedinim okruženjima gde se obezbeđuje dnevna briga dece (bebisiting (eng. childminding)) i na alternativnom smeštaju (institucijama za smeštaj dece i hraniteljskim porodicama) i dalje nije zakonom eksplicitno regulisana.

Porodični zakon (2005) je napravio iskorak ka zabrani telesnog kažnjavanja zabranjujući roditeljima „upotrebu ponižavajućih postupaka i kazni koji vređaju ljudsko dostojanstvo deteta“. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) izražava nadu da će novi Porodični zakon, koji bi uskoro trebalo da stupi na snagu, eksplicitno zabraniti telesno kažnjavanje dece u porodici, te i da će se zakonskim aktima kojima se uređuje pitanje alternativnog staranja o deci isto učiniti.

Prema podacima UNICEF-a iz 2014. godine, u Srbiji više od 40 odsto dece uzrasta 1-14 godina doživelo je nasilne metode kažnjavanja i vaspitanja od članova svoje porodice. Rezultati brojnih istraživanja u svetu, a koja su ispitivala postojanje veze između primene telesne kazne nad detetom i razvoja određenih obrazaca ponašanja i strukture ličnosti deteta, govore u prilog tome da primena telesne kazne utiče na njegov kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj. Još značajnije od usvajanja zabrane telesnog kažnjavanja je i promovisanje odgovornog roditeljstva, sa nenasilnim metodama vaspitanja.

(1*) Komiteta za prava deteta; Komiteta za prava osoba sa invaliditetom; Komiteta za borbu protiv torture; Komiteta za ljudska prava