Vesti

Komitet za prava deteta izneo zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem

Komitet za prava deteta, uz državnu delegaciju Republike Srbije, na 74. zasedanju Komiteta za prava deteta u Ženevi, krajem januara 2017. godine, predstavio Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta, koji sada možete pronaći i na srpskom jeziku, i preuzeti na dnu ovog teksta.

Nakon razmatranja izveštaja, Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija usvojio je Zaključna zapažanja u vezi sa Drugim i Trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije o primeni Konvencije o pravima deteta, na svom 2193. sastanku  (CRC/C/SR.2193), održanom 3. februara 2017. godine.

U skladu sa stavom 76. Zaključnih zapažanja Komiteta za prava deteta, Srbija je u obavezi da preduzme sve odgovarajuće mere kako bi se osiguralo da preporuke sadržane u ovim Zaključnim zapažanjima u potpunosti budu sprovedene i učini ih dostupnim široj javnosti.

Zaključna zapažanja Komiteta za prava deteta
Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Serbia

Izvor: Komitet za ljudska i manjinska prava