Socijalna zaštita Šta radimo Stavovi

Menja se Zakon o socijalnoj zaštiti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pripremilo je nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

U oceni ovog nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti pošli smo od pitanja da li predložene izmene i dopune vode ka boljoj zaštiti i ostvarivanju prava siromašnih građana, dece i njihovih roditelja, višečlanih porodica sa decom i njihovim nezaposlenim roditeljima, dece koja se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite ili su u riziku da budu razdvojena od porodice.

Mišljenja smo da je potrebno jasnije naglasiti da pri analizi i raspravama o novim zakonskim predlozima suštinska pitanja treba da budu kako će te izmene i novi zakoni uticati na život dece, porodica, siromašnih građana, nezaposlenih. Da li će te izmene doprineti da život dece u porodici, ili život dece koja su odvojena od svoje porodice, bude kvalitetan i dostojanstven? Da li će zakonske promene doprineti smanjenju socijalne i ekonomske nejednakosti u društvu? Mislimo da ova i slična pitanja treba da budu u središtu rasprava, odnosno da budu polazište kada se planiraju izmene i dopune zakona.

Čini nam se da obim dozvoljenih izmena prilikom donošenja zakona o izmenama i dopunama ne može da pokrije i odgovori na sva ova pitanja. Iz tog razloga je možda bolje nastaviti rad na tekstu novog Zakona o socijalnoj zaštiti koji će pratiti i odgovarajuće analize koje će pokazati efekte implementacije postojećeg Zakona o socijalnoj zaštiti i opravdati uvođenje novih mera (u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije)

Podsetili bismo ovom prilikom da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja više puta javno proklamovalo politiku podrške porodici[1] i mere koje će doprineti smanjenju siromaštva dece[2] i porodica. U dijalogu sa resornim ministarstvom dobili smo uveravanja da će se u sistemu socijalne zaštite insistirati na pomeranju fokusa sa restriktivnih mera ka merama podrške biološkoj porodici i na bržem povratku dece u svoje biološke porodice iz kojih su izmeštena.

Pojedinačne primedbe i predlozi
  1. predlažemo da se uvede grupa usluga JAČANJE PORODICE U RIZIКU (dopuniti član 10. nacrta Zakona) koja će biti usmerena na izgradnju kapaciteta roditelja.
  2. Prepoznali smo potrebu da se u član 10. nacrta Zakona uvede i grupa usluga RANE INTERVENCIJE kao usluge koje će podržati porodice sa decom na ranom uzrastu, posebno ako se jave i prepoznaju razvojni problemi.

Nabrojane grupe usluga predstavljaju preventivne mere za izmeštanje dece iz porodice i njihovo smeštanje u ustanove socijalne zaštite.

3. Mišljenja smo da je potrebno posvetiti više pažnje pružanju podrške porodici iz koje je dete izmešteno za povratak deteta u primarnu porodicu. U ovom segmentu nedostaje analiza planova za porodicu i dete koju izrađuje centar za socijalni rad – kvalitativna analiza planova, koliko su individualizovani i kako su i u kojoj meri realizovani ti planovi.

4. Brisati predložene izmene člana 54. Zakona o socijalnoj zaštiti (član 17. Nacrta zakona) kojim se ograničava broj korisnika domskog smeštaja po objektu, a ne po ustanovi.
Ova mera ni na koji način ne unapređuje zaštitu i život dece koja su odvojena od porodice. Ni jedna ustanova ne može pružiti ljubav i pažnju detetu koja mu je potrebna za razvoj. Naprotiv, povećava se rizik od toga da zaposleni zapostavljaju i zlostavljaju decu na domskom smeštaju; sama deca koja odrastaju u domskom smeštaju u većem su riziku od bolesti zavisnosti, suicida, seksualne eksploatacije, delinkvencije…

U skladu sa politikom čiji je prioritet podrška primarnoj porodici, zakonske izmene treba da idu u smeru smanjenja i ukidanja smeštajnih, domskih kapaciteta za decu u procesu transformacije rezidencijalnih ustanova. Zakonskim izmenama može se dati rok za transformaciju ustanova imajući u vidu, pre svega, najbolji interes dece.

5.    Potrebno je izostaviti vremensko ograničenje za primanje novčane socijalne pomoći (član 85. Zakona o socijalnoj zaštiti) u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine. Prekid u pružanju novčane socijalne pomoći pojedince ostavlja u riziku od zapadanja u dublje siromaštvo i može uticati na veću prisutnost neformalnog rada, odnosno „rada na crno“.

6.    Potrebno je ukinuti računanje propuštene zarade (član 102. Zakona o socijalnoj zaštiti) i diskreciono pravo Centara za socijalni rad da računaju propuštenu zaradu, kako bi se sprečilo proizvoljno postupanje centara za socijalni rad u praksi i kako bi se predupredilo da pojedinim licima bude uskraćeno pravo na novčanu socijalnu pomoć.

7.    Imajući u vidu troškove života koje porodice sa decom imaju, posebno porodice sa decom sa teškoćama u razvoju, porodice koje su siromašne, neophodno je uvećati pondere za decu pri obračunu novčane socijalne pomoći (član 88. Zakona o socijalnoj zaštiti).

Izmene ovih članova zakona treba da doprinesu smanjenju siromaštva porodice i ublažavanju socijalne i ekonomske nejednakosti.

Ceo dokument je dostupan na ovom linku.