Obrazovanje Stavovi

Analiza Nacrta zakona o udžbenicima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja sa započetom reformom sistema obrazovanja i vaspitanja budući da je nakon donošenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) i Zakona o dualnom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 101/2017), pristupilo izradi novog Zakona o udžbenicima, a od MODS-a stiže i analiza Nacrta zakona.

*** Analiza zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
*** Analiza zakona o dualnom obrazovanju

Predloženi Nacrt zakona, koji je početkom decembra stavljen na javnu raspravu, je proširenje Zakona o udžbenicima iz 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015), koji je, prema Obrazloženju nacrta, uveo nova rešenja u odnosu na prethodne zakone sa ciljem da se obezbedi veća transparentnost postupka odobravanja i izbora udžbenika, smanji rizik od korupcije, obezbedi dostupnost nedostajućih udžbenika za sve kategorije učenika i zaštiti porodični budžet uvođenjem pravnog osnova za besplatne udžbenike.

Usled težnje da se neka propisana rešenja iz ovog zakona preciziraju, pojednostave, ili u potpunosti ukinu,i  uvedu nova sa ciljem obezbeđivanja bolje efikasnosti postupaka odobravanja udžbenika, obezbeđivanja nedostajućih udžbenika, kao i finansiranja udžbenika sredstvima iz budžeta Republike Srbije, pred nama je novi Nacrt zakona o udžbenicima.

Na osnovu analize Nacrta zakona o udžbenicima može se zaključiti da predložena rešenja unapređuju mehanizme i načela postavljena prethodnim zakonskim rešenjima, ali da je evidentno da postoje odredbe koje treba dalje unaprediti, posebno u delu dostupnosti besplatnih udžbenika svoj deci.

*** MODS izneo predloge za izmene i dopune Ustava u oblasti prava deteta

Analiza predloženih rešenja pokazuje da su autori nastojali da zakonska rešenja u oblasti izdavanja udžbenika kreiraju na način koji će doprineti razvoju inkluzivnog obrazovanja. MODS pozdravlja što je u Nacrtu zakona (čl.4.) definisan udžbenik sa prilagođenim pismom i/ili formatom kao udžbenik kod kojeg su pismo i/ili format izmenjeni u skladu sa obrazovnim potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Propisano je i da vid prilagođavanja udžbenika utvrđuje tim za inkluzivno obrazovanje, što predstavlja novinu u ovom Zakonu.

To je u skladu sa odredbama člana 76. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS, br. 88/2017)[1]. Istovremeno, u članu 14. se predviđa uvođenje Centra za niskotiražne udžbenike koji bi trebalo da obezbedi sigurnost postojanja udžbenika koji su prilagođeni potrebama učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, udžbenika na jezicima nacionalnih manjina, kao i udžbenika za stručne škole.

MODS smatra da obrazovanje treba da bude besplatno za svu decu, što je u skladu sa članom 28. Konvencije o pravima deteta.[2] Naša država je potpisnica Konvencije i samim tim je preuzela obavezu da u okviru nacionalnih nadležnosti osnovno obrazovanje bude besplatno i obavezno, dostpuno svoj deci. To podrazumeva da deca, odnosno njihovi roditelji nemaju nikavih troškova koji proizilaze iz činjenice da dete ide u školu. S tim u vezi, trebalo bi da postoji jasno opredeljenje, strateški cilj Ministarstva da obezbedi besplatne udžbenike za sve učenike.

*** Šta je inkluzivno obrazovanje ?

U članu 9. Nacrta zakona u delu „Finansiranje udžbenika sredstvima republičkog budžeta“, propisana je mogućnost da Vlada Republike Srbije, u skladu sa raspoloživim sredstvima republičkog budžeta, finansira, odnosno sufinansira pripremu i/ili nabavku  udžbenika, priručnika, nastavnih sredstava i pomagala za učenike i polaznike koji su socijalno i materijalno ugroženi, kao i za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. MODS podržava ovo zakonsko rešenje, imajući u vidu da su deca iz siromašnih i socijalno depriviranih sredina u riziku od diskriminacije zbog nepovoljnog društvenog i materijalnog  položaja svojih porodica.

Međutim, MODS predlaže da se Ministarstvo strateški opredeli da se ova mera proširi na svu decu, a da u najskorijem roku (narednoj školskoj godini) obuhvati i  decu iz porodica koje su korisnici jednokratne novčane pomoći, kao i porodice sa troje i više dece bez obzira da li su oni istovremeno u obrazovnom sistemu. Na taj način bi ova mera finansiranja, odnosno sufinasiranja, nabavke udžbenika predstavljala meru kojom se potpuno podstiče inkluzivno obrazovanje  i stvaranje jednakih mogućnosti za svu decu.

Gore navedeno je u skladu i sa odredbama člana 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl.glasnik RS, br. 88/2017), gde je propisano da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovanom na socijaloj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije.

*** Stav MODS-a – Besplatni udžbenici treba da budu dostupniji

Kako bi se unapredila dostupnost obrazovanja za svu decu, MODS predlaže da se u Nacrtu zakona predvidi najviša cena udžbenika, odnosno da se vrati član 35. važećeg Zakona koji navodi da „Ministar, na osnovu predloga Komisije za određivanje najviše maloprodajne cene udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om svake godine donosi odluku o najvišoj maloprodajnoj ceni udžbenika, priručnika i nastavnih materijala sa PDV-om, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu“. Pored navedenog, preporuka je da se Nacrtom zakona jasno definiše postupak i merila za utvrđivanje najviše cene udžbenika.

U članu 40. stav 1. Nacrta zakona predviđaju se uslovi za povlačenje udžbenika iz upotrebe, pri čemu se ističe sledeće: „Udžbenik se povlači iz upotrebe u slučaju: 1. da nije objavljen u skladu sa odobrenim rukopisom; 2. iz člana 32. ovog zakona (povreda autorskog prava); 3.da izdavač ne obezbedi izabrani udžbenik prema iskazanim potrebama škola, u skladu sa ovim zakonom; 4. da je tokom korišćenja određenog udžbenika procenjeno da se njegovom upotrebom ne obezbeđuje ostavrivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja“. Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da je potrebno dodati i odredbu po kojoj bi udžbenik trebalo da bude povučen iz upotrebe ako je svojim sadržajem u suprotnosti sa odredbama člana 12. Zakona, kojim je regulisano poštovanje zabrane diskriminacije i principa jednakih mogućnosti.[3]

Kada je reč o izboru udžbenika, član 33. predviđa da škola iz Kataloga bira udžbenik za svaki predmet u svakom razredu, o čemu obaveštava Savet roditelja.  Preporuka je da se Zakonom detaljnije reguliše uloga Saveta roditelja u ovom procesu, odnosno da se preciziraju mehanizmi koje Savet ima u odabiru udžbenika. Veoma je značajno da Savet nema samo deklarativnu ulogu, odnosno ulogu potvrđivanja izbora udžbenika. Istovremeno, potrebno je predvideti mogućnost uključivanja učenika u proces odabira udžbenika.

*** Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Kao jedna od novina u Nacrtu zakona, predviđa se uvođenje digitalnih udžbenika budući da je u Zakonu, u član 2. udžbenik definisan kao „osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kojem obliku ili mediju“. Imajući to u vidu, MODS se zalaže da uvođenje digitalnih udžbenika treba da bude sastavni deo reforme obrazovnog procesa, ali da treba da se definišu rokovi i da se napravi posebna strategija uvođenja digitalnih udžbenika u škole. Neophodno je istaći da je dobro da obrazovni sistem prati napredak društva, naročito u pogledu informaciono komunikacionih tehnologija i da se u nastavnom procesu koriste i digitalni udžbenici, ukoliko su kvalitetno napravljeni.

Takođe, korišćenje digitalnog udžbenika kao samostalnog udžbenika u nastavnom procesu zahteva da svaki učenik ima pristup takvom udžbeniku, kao i pristup uređaju na kojem ga može koristiti. Stoga se moraju predvideti finansijska sredstva za nabavku uređaja za porodice koje su u teškom materijalnom položaju jer bi u suprotnom uvođenje digitanih udžbenika samo naglasilo socijalne razlike.

U članu 36. Nacrta zakona koji se odnosi na praćenje udžbenika, propisano je, u jednoj rečenici, da „Kvalitet udžbenika i rezultate korišćenja u obrazovno-vaspitnom radu kontinuirano prati Zavod, u skladu sa Zakonom“. Mišljenja smo da je praćenje kvaliteta udžbenika od izuzetnog značaja za razvoj obrazovnog sistema, a iz navedenog člana nije dovoljno jasno na koji način će se vršiti praćenje kvaliteta udžbenika, te predlažemo da se Nacrtom zakona detaljno uredi pitanje praćenja kvaliteta udžbenika i njihovog vrednovanja i predvidi uključivanje roditelja/staratelja i učenika u proces ocenjivanja udžbenika.


[1] Član 76. stav 1.Detetu i učeniku i odraslom kome je usled socijalne uskraćenosti, smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju, ustanova obezbeđuje otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka, vrši prilagođavanje načina ostvarivanja školskog programa i izradu, donošenje i ostvarivanje individualnog obrazovnog plana.

[2] Član 28. stav 1. Strane ugovornice priznaju pravo na obrazovanje i u cilju postepenog postizanja ovog prava, a na osnovu jednakih mogućnosti, posebno će: (a) učiniti osnovno obrazovanje obaveznim i besplatnim za sve; (b) podsticati razvoj različitih oblika srednjeg obrazovanja, uključujući opšte i stručno obrazovanje, koje bi bilo na raspolaganju i dostupno svakom detetu i preduzimati pogodne mere kao što su uvođenje besplatnog obrazovanja i pružanje finansijske pomoći kada je to potrebno; (c) omogućiti, svim odgovarajućim sredstvima, da više obrazovanje bude dostupno svima u skladu sa sposobnostima; (d) omogućiti da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci; (e) preduzimati mere za obezbeđenje redovnog pohađanja škole i smanjenje stope napuštanja škole.

[3] Član 12.Udžbenik, priručnik, elektronski dodatak uz udžbenik, dodatno nastavno sredstvo, didaktičko sredstvo i didaktičko igrovno sredstvo svojim sadržajem ili oblikom ne smeju da diskriminišu ili dovode u neravnopravan položaj grupe i pojedince ili da podstiču na takvo ponašanje, u skaldu sa zakonom kojim se uređuje zabrana diskriminacije.