Programski dokumenti Stavovi

MODS izneo predloge za izmene i dopune Ustava u oblasti prava deteta

Mreža organizacija za decu Srbije iskoristila je priliku da, u okviru konsultativnog procesa u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije, iznese svoje predloge za izmene i dopune Ustava u delu koji se odnosi na prava deteta.

Važeći Ustav Republike Srbije sadrži tri člana koji se odnose na prava deteta – jedan eksplicitno (član 64. „Prava deteta“) i dva implicitno (član 65. „Prava i dužnosti roditelja“ i član 66. „Posebna zaštita porodice, majke, samohranog roditelja i deteta“). Pored ovih, predložili smo i izmenu člana 71. „Pravo na obrazovanje“.

Opšti komentar je da osnovni principi iz Konvencije UN o pravima deteta, nisu prepoznati u važećem Ustavu RS (pravo na život, opstanak i razvoj, nediskriminacija dece, participacija dece i najbolji interes deteta). Osim toga, želeli bismo da ukažemo da pravni poredak Republike Srbije ne sadrži definiciju „dete“.

Oslanjajući se na definisanje ovih principa u Konvenciji o pravima deteta, drugih ratifikovanih međunarodnih sporazuma i relevanatnih propisa, pripremili smo nekoliko predloga izmena i dopuna.

Izmene i dopune dosta u vezi sa radom pravosudnih organa

Nedavno završeni konsultativni proces je po svojim ciljevima bio vrlo ograničen i prvenstveno se ticao ustavno-pravnog položaja pravosudnih organa. U svetlu činjenice da su konsultacije vođene u vezi sa Poglavljem 23, koje obuhvata oblast prava deteta, kao i da se narednom periodu očekuje otvaranje šire rasprave o ustavnoj reformi, procenili smo da je značajno da se uključimo u ovaj proces i ukažemo na pitanja od značaja za položaj dece.

Napominjemo da izmene i dopune predlažu značajne promene u postupanju pravosudnih organa u postupcima zaštite prava deteta, postupcima u vezi sa vršenjem roditeljskog prava, postupcima određivanja mera zaštite u slučajevima nasilja u porodici i dr. Iz ovih razloga smatramo da bi trebalo da budu uzeti u razmatranje i postanu materija koja je garantovana Ustavom.

Izradi komentara prethodila je uporedna analiza nekoliko ustavnih tekstova koje smo dobili zahvaljujući našim kolegama iz Eurochild. Analiza koju smo sproveli je pokazala da se ključna razlika između našeg i drugih Ustava odnosi na garantovanje opštih principa Konvencija o pravima deteta. Samim tim su predlozi koje smo uputili upravo bili usmereni ka tome.

Predloge za izmene i dopune Ustava Mreže organizacija za decu Srbije možete pogledati OVDE