Vesti

Održan prvi sastanak radne grupe za rani razvoj dece

Children in kindergarten - Korca (2)

Prvi sastanak radne grupe za rani razvoj dece, posebnog tela Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, održan je 15.10.2018.  godine u Beogradu. Radna grupa je formirana odlukom Saveta za prava deteta 1. marta 2018. godine, u cilju postizanja koordinacije politika na nacionalnom nivou.

Predsednica posebne radne grupe za rani razvoj dece je Anamarija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Radna grupa u punom sastavu ima osam članova, a pored predstavnika Saveta za prava deteta iz relevantnih resora jedna od stalnih članica je i Jasmina Miković iz Praxisa, predsednica Upravnog odbora MODS-a. Na prvom sastanku radne grupe, kao predstavnici MODS-a, učestvovali su Saša Stefanović, direktor MODS-a i Jasmina Miković.

Prvi sastanak je bio posvećen razgovoru o strateškim prioritetima u oblasti ranog razvoja dece i načinu implementacije Poziva na akciju  – Zajednička poruka ministara Vlade Republike Srbije – podrška deci u ranom detinjstvu i njihovim porodicama. Ujedno su razmatrane mogućnosti za unapređenje koordinacije aktivnosti različitih resora i drugih aktera u oblasti ranog razvoja.

U narednom periodu, radna grupa će raditi na iniciranju mera za izradu celovite i koherentne politike koja je usmerena na decu ranog uzrasta, uključujući i integraciju politika podrške deci na ranom uzrastu u Nacionalni plan akcije za decu, kao i na definisanju preporuka za ostvarivanje važnih socijalnih indikatora u oblasti podrške deci u ranom detinjstvu.

Zbog čega je formirano posebno telo Saveta za prava deteta koje će se baviti ranim razvojem?

Rani razvoj predstavlja jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i prepoznat je u ključnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima kao što su Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, Ciljevi održivog razvoja, Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, Akcioni plan za Poglavlje 23 i Zajedničke smernice EU za prelazak sa institucionalne na negu u zajednici. S obzirom na važnost ovog perioda u razvojnom dobu svakog pojedinca, kao i to da svako dete ima pravo na puno ostvarivanje svojih potencijala, neophodno je da se sistemski pruži podrška detetu i porodici koja će biti holistička i potpuna. Kako bi se to dostiglo, mehanizmi na nacionalnom i lokalnom nivou treba da omoguće koordinaciju programa i usluga. Postojeći zakonodavni i strateški okvir podrške deci u različitim resorima (zdravlje, obrazovanje, socijalna zaštita) potrebno je konsolidovati, dopuniti i osigurati njegovu primenu, kroz adekvatno finansiranje.