5.12.2018. u Kulturnom centru Novog Sada, Centar za proizvodnju znanja i veština – CPZV održao je završnu konferenciju povodom projekta “Rano obrazovanje i briga o deci u funkciji prevencije osipanja i povećanja obrazovnih postignuća dece romske nacionalnosti u Novom Sadu”.

Cilj konferencije bio je predstavljanje rezultata projekta a predstavljena je završna publikacija pod nazivom „Integrisani pristup obrazovnoj inkluziji: podrška ranom razvoju u funkciji prevencije napuštanja sistema obrazovanja kod dece romske nacionalnosti“.

Opšti cilj projekta je bio smanjenje nejednakosti i unapređenje obrazovne i socijalne inkluzije najranjivijih grupa, pre svega Roma, u Srbiji. Projekat je implementirao mere podrške ranom razvoju dece u neformalnim romskim naseljima, jačanju roditeljskih kompetencija i upisa dece uzrasta 3,5 do 5 godina u predškolsku ustanovu. Pored toga, pilotirana je intenzivna međusektorska saradnja na sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema u Novom Sadu, realizovan niz obuka za profesionalce koji se bave brigom o deci u Novom Sadu kao i javno zagovaranje za uključivanje mera podrške ranom razvoju i sprečavanja osipanja u lokalne politike.

Neka od najznačajnijih postignuća su:

  • Sprovedene 988 posete romskim porodicama u okviru kojih je održano 269 razvojno stimulativnih radionica na 49 različitih tema u neformalnim romskim naseljima Veliki Rit i Adice, u periodu od juna 2017. do novembra 2018.;
  • Podrška oko podnošenja zahteva za upis u predškolsku ustanovu za 27 dece iz 18 porodica, uzrasta 3-5,5 godina (14 devojčica i 13 dečaka), od kojih je upisano 15 dece, dok ostali nisu primljeni zbog nedostatka kapaciteta ustanove. Takođe, 36 roditelja iz istih 18 porodica je detaljno pripremano za uključivanje dece u sistem ranog obrazovanja, kroz podizanje svesti o važnosti ranog obrazovanja i pružanje podrške u administrativnim procedurama;
  • Pružena psihosocijalna i socijalno edukativna podrška za 59 porodica i 67 predškolske dece u neformalnim romskim naseljima, kao i za 51 porodicu odnosno decu školskog uzrasta u riziku od osipanja iz školskog sistema, od čega se 49 vratilo u škole i pohađaju nastavu;
  • Materijalna podrška u vidu odeće i obuće za 50 školaraca i 15 dece upisane u vrtić, te higijenski paketi za 50 porodica sa decom uzrasta do 5,5 godina, i to u dva ciklusa;
  • Inicirano formiranje školskih timova za prevenciju osipanja, izradu i implementaciju akcionih planova za prevenciju osipanja u 9 osnovnih škola u Novom Sadu.
    U okviru ovog projekta, objavljena je i publikacija Podrška ranom razvoju u funkciji sprečavanja osipanja iz sistema obrazovanja, Integrisani pristup obrazovnoj inkluziji: podrška ranom razvoju u funkciji prevencije napuštanja sistema obrazovanja kod dece romske nacionalnosti. Publikacija je takođe dostupan i na romskom jeziku.