Članice MODS-a

UG Kokoro: Zaključci sa okruglog stola „Ne okreći glavu“

U Organizaciji Udruženja građana “KOKORO“ – Bor, u sklopu projekta “Ne okreći glavu’’ programa Dijalog promena kojim koordiniše Beogradska otvorena škola a finansira Evropska unija, 27. juna 2023. održan je okrugli sto za zaštitu rodno zasnovanog nasilja u porodici i partnerskim odnosima, u Skupštinskoj sali gradske uprave Bor.

Okrugli sto je trajao oko 5 sati, učešćem predstavnika relevantnih tela gradske uprave, donosilaca odluka, predstavnika institucija pružalaca podrške žrtvama nasilja, obrazovnih institucija, građana, mladih, civilnog sektora i medija. U prijatnom razgovoru o problemu niko se nije dotakao ličnih animoziteta ili nečije institucionalne odgovornosti što bi sigurno i duže trajalo da nisu postojala vremenska ograničanja vezana za satnicu.

Cilj okruglog stola je prezentacija istraživanja o percepciji građana, institucionalnom odgovoru prema rodno zasnovanom nasilju i perspektivi žena sa iskustvom nasilja. Prilika učesnicima da iskažu svoje stavove o problemu i da se pokrene dijalog između civilnog društva i lokalne vlasti za formulisanje unapređenja zaštite od rodno zasnovanog nasilja; Zajednički rad na prevenciji rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Na onovu istraživanja, izlaganja voditelja i diskusije učesnika, doneti su sledeći zaključci:
Na osnovu podataka zaključak je da se nasilje u porodici skoro isključivo tretira na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici a koji pre svega ima preventivni karakter (izriču se Hitne mere, koje se produžavaju na 30 dana) ali se nedovoljno primenjuju Krivični i Porodični zakon .

Institucije ne prepoznaju druge zakonske nadležnosti kako bi delotvorno zaštitile žrtvu. U praksi se primenjuju iste mere i u slučajevima kada nije celishodno – u situacijama ponovnih prijava i kontinuiranog nasilja odnosno zlostavljanja žrtve, gde postoji obrazac moći i kontrole, gde postoje u porodici i deca, gde je nasilnik alkoholičar, zavisnik ili ima druge smetnje mentalnog zdravlja.

Podaci ukazuju da je broj optužnih predloga mali u odnosu na ukupan broj prijava za nasilje i u odnosu na broj ponovljenih prijava nasilja (na osnovu podataka iz suda u 2021. god. 12 i 23 u 2022.god. skoro duplo više) dok su sve mere koje je sud izrekao (mere za zaštitu od nasilja u porodici) bile po tužbama fizičkih lica.

Procena rizika i izrada individualnog plana zaštite i podrške žrtvi predstavljaju najznačajnije i najdelotvornije mere za bezbednost i zaštitu žrtve od izloženosti nasilju, ali izostaje efikasna zaštita žrtava

Ukoliko Javni tužilac ne pokrene krivični postupak ili se ne primene druge mere građansko pravne zaštite, nasilnik, osnažen činjenicom da je primena nasilja legalna i legitimna, može ponoviti nasilje što se najčešće i dešava, i to u vidu koji izaziva teže posledice po žrtvu i obeshrabruje je da ponovo traži pomoć.

Zbog toga većina žrtava nema poverenje da će je institucije zaštiti i posle nekoliko neuspelih pokušaja da dobije zaštitu, više i ne prijavljuje nasilje.

I ako je problem uspešno percipiran i formirana Komisija za rodnu ravnopravnost kao stalno telo Skupštine grada Bora, usvojeni dokumenti se ne primenjuju u oblasti zaštite od nasilja.

Ne postoji tim stručnjaka za pomenutu oblast, program prevencije, analiza i praćenje ostvarenja primenjenih mera, ne postoji međusektorska koordinacija a nasilje se povećava sa velikim brojem recidiva (tabela-podaci MUP-a Bor).

Izostaje akcija i primarni program prevencije, a žrtve nisu uključene u postupak i donošenje odluka, često i ne prepoznaju nasilje, a građani nedovoljno informisani nisu osetljivi i ne reaguju na različite oblike nasilja; Nasilje u partnerskim vezama mladih se ne prepoznaje.

Institucije, iako formalno umrežene u borbi protiv nasilja, u praksi su nefunkcionalne, nepovezane i bez komunikacije unutar same mreže. Nedostaju povratne informacije, evaluacija i nema jedinstvene metodologije pristupa čime se žrtva dodatno viktimizira i udaljava od rešenja.

Postojeći timovi za podršku žrtvama nisu svi prošli edukaciju o nasilju i zaštiti, a organizacije civilnog društva nisu uključene.

 

Preporuke za unapređenje postojeće javne politike:

1. Izrada Programa prevencije neophodan za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, uključenje građana za blagovremeno informisanje o ljudskim pravima, zabrani nasilja i načina zaštite;

2. Formiranje stručnog tima pri Komisiji za rodnu ravnopravnost za praćenje i analizu efekata primene postojećih mera i međusektorske koordinacije, u procesu zaštite rodno zasnovanog nasilja u porodici i partnerskim odnosima;

3. Sprovođenje akcija prevencije, informisanje, uključenje građana, izveštavanje, praćenje i korigovanje aktivnosti u odgovoru na potrebe; Podizanje svesti o vrednostima oblika nenasilnog ponašanja i stvaranje podsticajnog okruženja za rodnu ravnopravnost u Boru, unapređenje bezbednosti građana u zajednici sa rodnog aspekta i života u porodici.

Zaključak sa zahtevima promene politike upućen: Gradonačelniku grada Bora, Zameniku, Savetu za socijalnu politiku, Komisiji za rodnu ravnopravnost, i Savetu za rodnu travnopravnost za Finalnom analizom.

Finalnu analizu „Ne okreći glavu“ možete preuzeti na sledećem linku

Celo saopštenje možete pogledati na sledećem linku