Članice MODS-a

UCPD – Obuka za OCD koje rade sa i za decu – Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja

Užički centar za prava deteta realizovao je onlajn obuku „Od predrasuda i stereotipa do diskriminacije i nasilja“, 13. juna 2023. za 23 profesionalca iz 11 organizacija civilnog društva iz Srbije. Obuka je za cilj imala osvešćivanje i osnaživanje polaznika i polaznica da prepoznaju, adekvatno reaguju u situacijama kršenja prava na nediskriminaciju; preventivno deluju; osveste sopstvene uloge i odgovornosti u prepoznavanju, zaustavljanju i prevenciji diskriminacije.

Obuka se odnosila na ključne teme: nediskriminacija kao ljudsko pravo i pravo deteta; nediskriminacija u nacionalnom zakonodavstvu; određenje diskriminacije; vrste i oblici diskriminacije; mere afirmativne akcije; posebni oblici diskriminacije u vaspitno-obrazovnom sistemu; postupanje u slučaju diskriminacije; prevencija diskriminacije; uloga OCD u prevenciji i zaštiti prava deteta na nediskriminaciju; integrisanje nediskriminatorne politike u rad OCD.

Evaluacija obuke pokazuje da su učesnici izuzetno zadovoljni i da obuku procenjuju korisnom, primenjivom, interesantnom. Ističu da je dobro to što obuka obiluje brojnim primerima diskriminacije, da je analiza pojedinačnih primera doprinela boljem razumevanju fenomena, ali i načina reagovanja i prevencije. Iako u onlajn formatu, dinamici obuke i ostvarivanju ishoda su doprineli raznoliki oblici rada: teorijski deo; diskusija; rad na primerima i problemskim situacijama; video materijali; kratki upitnici za proveru znanja, veština i stavova.

Ova sektorska obuka se realizuje u okviru četvorogodišnjeg projekta EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji koga podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola i partneri. Za cilj ima da dopre do svih pojedinaca i grupa koje su aktivne u svojim zajednicama i koje doprinose pozitivnim društvenim promenama.

Užički centar za prava deteta je Regionalni EU resurs centar za organizacije civilnog društva zapadne i jugozapadne Srbije. https://euresurscentar.bos.rs/

Izvor: UCPD