Finansijska podrška Saopštenja Socijalna zaštita Zaštita od nasilja

Svetski dan deteta – potrebno veće ulaganje u decu

Na Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije – MODS podseća na neophodnost većeg ulaganja u decu. Ulaganje u decu donosi korist i društvu u celini i predstavlja ulaganje u budućnost.

Trećina dece u Srbiji je u riziku od siromaštva, a najviše su pogođene porodice sa dvoje i više dece gde je najčešće nosilac porodice nezaposlen. Svako osmo dete u Srbiji živi ispod apsolutne linije siromaštva, što znači da mesečno preživljava sa oko 8.000 dinara. Dečiji dodatak prima oko 28% dece, skoro svako treće dete.

S obzirom na dugoročne nepovoljne učinke odrastanja u uslovima uskraćenosti, važno je uvesti mere koje mogu ublažiti negativne posledice siromaštva na dete. Siromaštvo može naškoditi fizičkom, mentalnom i  emocionalnom razvoju dece, ponekad čak nepopravljivo.

Source: University of Oxford

Source: University of Oxford

Jedna od najvažnijih mera, pored direktnih finansijskih ulaganja, tiče se ulaganja u obrazovanje. Najsiromašniji su oni koji su najmanje obrazovani. U Srbiji samo 9% najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja pohađa vrtiće, i to u poređenju sa 82% dece iz bogatijih domaćinstava.

Ulaganje u decu dolazi kako iz same porodice tako i od države

Konvencija UN o pravima deteta ističe da dete ima pravo da se razvije u „najvećoj mogućoj meri“ i da bi države potpisnice trebalo da obezbede „odgovarajuću pomoć roditeljima i zakonskim starateljima pri izvršenju njihovih obaveza odgoja dece i obezbeđuju razvoj institucija, objekata i usluga za brigu o deci”.

*** Svetski dan deteta – Zašto nam je važan 20. novembar?

Prepoznajući važnost državne intervencije u unapređivanju kvaliteta života dece, MODS poziva Vladu Republike Srbije da:

  • Uspostavi „budžet po meri deteta“ sa jasno vidljivim izdvajanjima za decu.
  • Unapredi i usvoji Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (uz značajno uvećanje izdvajanje za decu sa invaliditetom, izdvajanja za dečije dodatke).
  • Obezbedi finansijske, obrazovne, socijalne i zdravstvene programe podrške najugroženijim porodicama gde su deca u riziku od izdvajanja.
  • Unapredi sistem podrške za decu koja žive u uslovima siromaštva i poveća dostupnost obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti.
  • Unapredi sistem podrške deci u riziku od napuštanja škole.
  • Uspostavi održive i kvalitetne usluge podrške deci u lokalnoj zajednici koje će doprineti socijalnom uključivanju dece.
  • Usvoji izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti sa ciljem da se postigne bolja adekvatnost, obuhvatnost i targetiranost novčanih socijalnih davanja.