Saopštenja

Saopštenje povodom određivanja mera pritvora maloletnim licima

U vezi sa nedavnim slučajevima dece kojima je određena mera pritvora, ovim putem apelujemo na poštovanje prava dece i pravilnu primenu međunarodnih standarda i nacionalnih propisa u ovim situacijama.

Određivanje mere pritvora i neophodnost poštovanja osnovnih standarda kada se ova mera primenjuje prema deci za koju se tvrdi, koja su optužena ili za koje je utvrđeno da su učinila krivična dela mora da bude u skladu sa zakonom, poslednja moguća mera i to na najkraći mogući vremenski period, uz poštovanje najboljih interesa deteta. Ukoliko se ipak odredi, pritvor treba redovno preispitivati, a slučajevi kada se deca nalaze u pritvoru treba da imaju prioritet. Tokom lišenja slobode deca treba da budu smeštena odvojeno od odraslih osoba, treba da im se obezbedi fizičko okruženje i smeštaj koji pogoduju reintegrativnoj nameni lišenja slobode te treba da se poštuju njihova prava na obrazovanje, privatnost, zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja, održavanje kontakata sa porodicom putem dopisivanja i poseta i druga prava.

Istraživanja ukazuju da pritvor može imati višetruki negativni uticaj na dete. Ograničenje životnih aktivnosti, skučen prostor boravka, ograničenje slobode kretanja se doživljava kao poniženje i degradacija, te ima za posledicu gubitak samopouzdanja i dovođenja do emocionalne napetosti koju mnoga deca ne mogu da savladaju. Deca naročito teško podnose prekid veza sa spoljnim svetom, pre svega porodičnih, zatim rodbinskih i prijateljskih. Takođe, pritvor pojačava pojavu depresije kod dece i izaziva simptome stresa, uključujući gubitak apetita, poremećaje spavanja, povlačenje, samopovređivanje, agresiju, pa čak i pokušaje samoubistava, bez obzira na uslove i trajanje pritvora.

Zato, umesto pritvora, mere privremenog smeštaja dece u sukobu sa zakonom moraju imati primat, na šta je posebno ukazao i Komitet za prava deteta u Srbiji u svojoj Preporuci povodom drugog i trećeg alternativnog periodičnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. U ovim preporukama se izričito navodi da Republika Srbija treba da nastavi i intenzivira rad na obezbeđenju pune primene standarda koji se odnose na decu u sukobu sa zakonom, obezbedi primenu alternativnih mera umesto pritvora, sprovodi dosledno obuku profesionalaca koji rade u u ovoj oblasti, ojača preventivne programe i osigura sprovođenje postojećih zakona.

Pozivamo nadležne organe, medije i društvo u celini da budu svesni dugotrajnih i često nepopravljivih posledica pritvora na decu i da svojim postupcima ne otežavaju njihov položaj tokom tog procesa. Posebno apelujemo na medije da poštuju pravo na privatnost i dostojanstvo dece i uzdrže se od objavljivanja informacija koje mogu ugroziti njihovu privatnost ili na bilo koji način kršiti prava deteta.

U skladu sa gore nadenim, ovim putem aplelujemo na nadležne organe da:

  • osiguraju primenu alternativne mere pritvoru, kao što je privremeni smeštaj dece u sukobu sa zakonom, kako bi se uz mere koje su usmerene na pomoć, brigu i nadzor deteta, predupredile smetnje za njegov/njen normalan i nesmetan razvoj i sazrevanje;
  • u slučajevima kada je pritvor neizbežan, daju najviši prioritet urgentnom procesuiranju kako bi se obezbedilo najkraće moguće trajanje pritvora;
  • omoguće efikasne procedure prilagođene deci, pružajući informacije, savete, podršku, kao i pristup nezavisnim procedurama za podnošenje pritužbi i žalbi uz neophodnu pravnu i drugu pomoć;
  • obezbede sadržajne aktivnosti i programe usmerene na reintegraciju i podsticanje razvijanja pozitivnih potencijala;
  • osiguraju prustup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i odgovarajućoj psihosocijalnoj pomoći i podršci.

 

Mreža organizacija za decu Srbije

Centar za prava deteta

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac

Grupa za decu i mlade “Indigo”

UG ”NEXUS-Vranje”

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S

Žene za mir – Leskovac

Užički centar za prava deteta

PIN – Psychosocial Innovation Network

Udruženje građana ,,KOKORO’’-Bor

Autonomni ženski centar

Centar za rad sa decom, mladima i porodicom Vrdničak 

Konjički Klub “Aranđelovac”

Centar za proizvodnju znanja i veština – Novi Sad

Evropski pokret u Srbiji

Crta

Građanske inicijative

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Prijatelji dece Srbije

Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

Udruženje građanki FemPlatz

Beogradski centar za ljudska prava

Civil Rights Defenders

Centar za dostojanstven rad

ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima

Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Srbije

Udruženje građana ATINA