Članice MODS-a

Prve godine – Prvi prioritet

Nova kampanje poziva na davanje ravnopravnog početka svakom detetu u Evropi

 

Brisel 15. decembar 2020

Prvi meseci i godine života postavljaju osnovu dečijeg fizičkog, društvenog i emocionalnog razvoja.

Euročajld i Međunarodno udruženje Korak po korak, u saradnji sa Evropskom alijansom za javno zdravlje i Fondom za obrazovanje Roma pokreću kampanju “Prve godine – Prvi prioritet” da rani razvoj deteta postane prioritet u javnim politikama, kako bi osigurali da svako dete u Evropi uzrasta od nula do šest godina dobije ravnopravni početak u životu. Pomoć deci, kao nacionalni koordinator kampanje u Srbiji i organizacija koja već 17 godina svojim aktivnostima pomaže uključivanje sve dece od najranijeg uzrasta u društvo u Srbiji, zajedno će sa saradnicima na lokalnom i državnom nivou voditi kampanju.

Cilj kampanje koja počinje 15 decembra je da donese promene za malu decu u Evropi kroz:

  1. Stvaranje zajednice boraca za rani dečiji razvoj na nacionalnom i nivou Evropske unije;
  2. Podizanje svesti o značaju ranog dečijeg razvoja, prikupljanja podataka i širenja znanja zasnovanog na dokazima;
  3. Korišćenje politika i sredstava Evropsle unije za podršku reformama i javnog investiranja na nacionalnom nivou.

U saradnji sa nacionalnim partnerima u devet evropskih država – Srbiji, Bugarskoj, Finskoj, Francuskoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugaliji, Rumuniji i Španiji kampanja ima cilj da informiše evropske i nacionalne donosioce odluka, da uključi organizacije civilnog društva, i ojača roditelje i porodice da se bore za svoja prava i prava njihove dece.

“Porodice obično znaju šta je u najboljeim interesu dece, ali siromaštvo i diskriminacija mogu da ograniče mogućnosti roditelja da pruže najbolje za svoju decu. Ovom kampanjom želimo da utičemo na donosioce odluka i trošenje javnog novca za rani dečiji razvoj na način koji uzima u obzir dokaze, iskustva i stavove roditelja. Javne investicije mogu i treba da podrže i osnaže porodice i malu decu.” – Džana Hejnsvort (Jana Hainsworth), generalni sekretar Euročajlda.

Kampanja Prve godine Prvi prioritet se zalaže za prava sve dece, sa posebnom pažnjom usmerenom na porodice i decu koja su u većem riziku od diskriminacije i isključivanja, kao što su deca koja žive u velikom siromaštvu, deca sa invaliditetom, deca već odvojena ili pod rizikom od odvajanja od porodica, romska deca, migrantska i izbeglička deca.

Sa nacionalnim partnerima kampanje Prve godine Prvi prioritet pregledali smo program Evropskog semestra i Evropskih integracija kroz fokus na rani dečiji razvoj i socijalno-ekonomske ranjivosti, etničke pripadnosti, invaliditeta i migrantskog statusa. Cilj nam je da obezbedimo politički pritisak i finansiranje iz EU za napredak širom Evrope, stvaranje snažnije međusobne povezanosti između izveštavanja, politika i finansiranja na nivou EU i na nacionalnom nivou.

Dok su neke zemlje kao Irska i Finska već postavile rani dečiji razvoj među nacionalne prioritete, međusektorski okviri i inicijative nedostaju u većini drugih zemalja. Kovid-19 pandemija je naglasila nedostatak ciljanih mera podrške za porodice sa malom decom u Mađarskoj, Srbiji, Rumuniji i Portugaliji. U celini, u pojedinačnim preporukama za svaku zemlju i zajedničkim zaključcima koje je formulisala Evropska unija, nedostaju specifične preporuke koje pominju decu, a i kada su deca pomenuta, odnose se na u najvećem delu na predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ove preporuke ne uzimaju u obzir druge elemente od suštinskog značaja za optimalni razvoj male dece, kao što su ishrana, podrška roditeljstvu, sigurnost i bezbednost, kao ni mere za borbu protiv siromaštva.

“Samo kroz sveobuhvatan pristup svim politikama i uslugama koje utiču na rani dečiji razvoj možemo da prekinemo začarani krug nepovoljnog položaja i da obezbedimo da svi najmlađi građani Evrope imaju jednake mogućnosti za siguran, zdrav i optimalan razvoj od samog početka života.– Mihaela Jonesku (Mihaela Ionescu), Direktor programa, Međunarodna asocijacija Korak po korak.

Kampanja Prve godine – Prvi prioritet koju započinjemo danas, 15 decembra, ubrzanje će dobiti u mesecima koji dolaze. Budite deo zajednice koja podržava postavljanje kvaliteta prvih godina života kao prvi prioritet širom Evrope. Javite nam da ste zainteresovani!

#FirstYearsFirstPriority

www.FirstYearsFirstPriority.eu

 

Partneri

Euočajld je mreža skoro 200 organizacija članica iz 35 evopskih zemalja koje rade sa decom i za decu širom Evrope, boreći se za društvo koje poštuje prava dece.

Međunarodna asocijacija Korakpokorak (ISSA) je regionalna mreža za rani razvoj koja povezuje praksu, istraživanje i politike za malu decu da poboljša kvalitet sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Evropi i Centralnoj Aziji.

Evropska alijansa za javno zdravlje (EPHA) je vodeća evropska alijansa nevladinih organizacija koja se bori za bolje zdravlje, a čine je nevladine organizacije koje se bave javnim zdravljem, grupe pacijenata, zdravstveni radnici i grupe za pojedine bolesti.

Fond za obrazovanje Roma (REF) želi da smanji jaz u obrazovnim rezultatima Roma i ne-Roma kroz podržavanje politika i programa koji obezbeđuju kvalitetno obrazovanje za Rome, uključujući desegregaciju obrazovnih sistema.

 

Kontakt

Ljiljana Vasić

Pomoć deciNacionalni koordinator Kampanje u Srbiji

E: pomocdeci@eunet.rs

Skype: Pomocdeci1