Vesti

Promena na bolje – Druga šansa za decu koja su pogrešila

U okviru projekta “ Promena na bolje “ održana je nacionalna konferencija u Beogradu na temu “Prevencija antisocijalnog ponašanja i podrška resocijalizaciji dece i mladih sa problemima u ponašanju“.

Prvu nacionalnu konferenciju koja se bavi decom i mladima sa problemima u ponašanju zajednički su organizovale nevladine organizacije Kokoro iz Bora, IAN iz Beograda i Neksus iz Vranja u saradnji sa Centrima za socijalni rad iz ova tri grada. Na konferenciji je predstavljen značaj pružanja pravovremene i prilagođene usluge socijalne zaštite u zajednici za pozitivan razvoj dece i mladih iz rizičnih grupa. Istaknut je značaj programa prevencije, kao i primeri uspešne prakse i izazova u implementaciji programa resocijalizacije dece sa problemima u ponašanju.

Govorili su predstavnici licenciranih boravaka za decu i mlade sa problemima u ponašanju iz Beograda, Kragujevca, Bora i Vranja, Centara za socijalni rad kao i gosti iz Rutle i Bijeljine.

Oni su istakli važnost programa rane prevencije kako bi se pomoglo mladima da krenu društveno prihvatljivim putem i spreče posledice kriminalnog ponašanja, i po pojedinca i po društvo. U Srbiji je broj maloletnih učinilaca krivičnih dela u neprekidnom porastu a naročito je zabrinjavajuće to što deca u sve ranijem uzrastu počinju da čine krivična dela.

Nažalost, manje od 5% ove dece je uključeno u neke od retkih programa resocijalizacije koji postoje, a recidivizam je veći od 30%.

„Svi mi peavimo greške u život, ali deca ne zaslužuju da budu obeležena zbog njih. Naš zadatak je da maloletnicima koji su pravili greške u prošlosti ponudimo drugu šansu za resocijalizaciju kako bi ponovo mogli da vode normalan život“, naglasio je jedan od govornika, Ivan Stojilović, ispred Dnevnog boravka koji već više od 4 godine uspešno funkcioniše u okviru organizacije IAN Međunarodna mreža pomoći (IAN Telecentar).

Istaknuta je potreba da se dalje širi mreža aktera u zajednici koji pružaju usluge u oblasti socijalne zaštite. Poseban akcenat je stavljen na važnost obrazovanja dece i mladih sa problemima u ponašanju i njihovo zadežavanje u okvirima školskog sistema. Svi učesnici na konferenciji su naglasili da se promene ne mogu očekivati preko noći i da ovakva vrsta usluge zahteva strpljiv i dugotrajan rad sa mladima, koji se na kraju nalčešće isplati. Na konferenciji su predstavljeni i inovativni pristupi u Srbiji kao i međunarodne prakse u primeni savremenih programa u oblasti rada sa decom sa problemima u ponašanju.

Događaju su prisustvovali predstavnici relevantnih ministarstava, akademske zajednice, Centara za socijalni rad Beograd, Bor, Vranje, Šabac, Kragujevac, Višeg Javnog tužilaštva i Suda u Beogradu i N. Sadu, Instituta za kriminološka istraživanja i Instiruta za mentalno zdravlje, Komore socijalne zaštite, srednjih i osnovnih škola, policije, nevladinog sektora i predstavnici medija.

O projektu „ Promena na bolje “

Projekat „Promena na bolje“ doprinosi socijalnoj inkluziji i smanjenju siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz implementaciju Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite. Ovaj cilj se realizuje kroz:

  1. Osnaživanje resocijalizacije i prevencije asocijalnog ponašanja dece i mladih sa problemima u ponašanju u tri dnevna boravka u Vranju, Boru i Beogradu i kroz
  2. Uspostavljanje i jačanje međusektorske saradnje i efikasno korišćenje resursa koje postoje u lokalnoj zajednici u cilju promovisanja pozitivnog razvoja dece i mladih u riziku.

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela predviđa izricanje i sprovođenje vaspitnih naloga i mera u zajednici kao alternativnih sankcija i oblika restorativne pravde. Ovim projektom uspostavlja se usluga socijalne zaštite u zajednici usmerena na unapređenje položaja dece i mladih u procesu razvoja zrele, svestrane i odgovorne ličnosti i ostvarenju punih potencijala.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije, nosilac projekta je Udruženje građana Kokoro iz Bora, a realizuje ga u saradnji sa partnerskim organizacijama Međunarodnom mrežom pomoći IAN iz Beograda i UG „NEXUS-Vranje“ iz Vranja, i centrima za socijalni rad iz Beograda, Vranja i Bora. Projekat traje od decembra 2015. do avgusta 2017, a njegova ukupna vrednost je 201.000 Evra.