Vesti

Projekat „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedninjenih nacija“

U partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, kao i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava Republike Srbije, Centar za prava deteta sprovodi projekat „Praćenje primene preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta”. Projekat se realizuje u periodu od 2017 – 2019. godine i ima za cilj da doprinese unapređenom praćenju preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz partnerstvo države, nevladinog sektora i dece. 

Iako je država ta koja ima obavezu primene preporuka, u realnosti unapređenje prava deteta zahteva angažovanje svih sektora društva i same dece. Projekat ima za cilj da se kroz ovo partnerstvo kreira mehanizam praćenja primene preporuka kroz listu indikatora. Sva zainteresovana udruženja građana koja se bave pravima deteta mogu učestvovati u razvijanju indikatora i prikupljanju podataka o ispunjenosti preporuka kroz Mrežu organizacija za decu Srbije, i to tako što će se uključiti u jednu od 5 grupa koje će koordinisati članice Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji: ASTRA, Beogradski centar za ljudska prava, Užički centar za prava deteta, Centar za socijalnu politiku i Centar za prava deteta.

Kako bi se osiguralo kontinuirano praćenje preporuka od strane udruženja građana, biće dizajnirana specijalna onlajn platforma koja će služiti za prikupljanje podataka od strane udruženja prema definisanim indikatorima i ukazivaće na status ispunjenja svake preporuke. Udruženja građana će putem ove platforme moći konstantno da prate i izveštavaju o napretku u ispunjenju preporuka, a predviđeno je i da se status ispunjenosti preporuka predstavi na sednici Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava kao i široj javnosti putem saopštenja za medije i vebsajta Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Centra za prava deteta.

Plan za praćenje preporuka će biti podeljen po klasterima prava koje je usvojio Komitet za prava deteta. Takođe, plan će biti povezan sa postojećim mehanizmima kao što su: Akcioni plan za poglavlje 23, Akcioni plan za primenu Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije, Akcioni plan za Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i sa Ciljevima održivog razvoja, preporukama koje su proizašle iz procesa Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava UN i drugih relevantnih mehanizama.

Kako bi se deca aktivno uključila u ceo proces, platforma će sadržati i poseban deo koji je posvećen njihovoj participaciji. Takođe, biće organizovano 5 radionica na kojima će deci biti predstavljene preporuke Komiteta, a oni će imati priliku da učestvuju i u definisanju indikatora. Da bi se obezbedilo puno učešće dece u celom procesu, predviđeno je da se razvije i onlajn tutorijal sa preporukama Komiteta kao i uputstvo za učešće na platformi. Platforma će sadržati preporuke koje su deca prevela na njima blizak i prilagođen jezik. Na ovaj način se razvija partnerstvo sa decom koje ih podstiče da kroz participaciju razvijaju veštine i sposobnosti neophodne za preuzimanje uloge aktivnog i odgovornog građanina.

S obzirom da je Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije inicirao formiranje radne grupe za izradu novog Nacionalnog akcionog plana za decu, takođe se nadamo i da će kreirana lista indikatora moći značajno da doprinese procesu utvrđivanja prioriteta države u oblasti prava deteta za predstojeći period.