Mediji Saopštenja

Pravo na život u porodici

Beograd, 23.3.2021.

Povodom postupanja Centra za socijalni rad u Blacu i pokušaja oduzimanja dece, Mreža organizacija za decu Srbije podseća da je jedno od osnovnih prava deteta – pravo na život u porodici. Odgovornost je države, lokalnih samouprava i centara za socijalni rad da podrže to pravo i da, radeći u najboljem interesu deteta, obezbede adekvatnu i pravovremenu podršku porodici kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz porodica.

Izdvajanje iz porodice je izuzetno traumatično za decu i predstavlja krajnje rešenje i primenjuje se ako su prethodno iscrpljene druge mogućnosti i mere, nakon poseta porodici, pružanja podrške i preduzimanja konkretnih mera.

Takođe, od velike je važnosti istaći da dete ima pravo na izražavanje sopstvenog mišljenja i pravo da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču.

U planiranju podrške deci i porodici zakonska je obaveza centara za socijalni rad da uključi i uvaži mišljenje dece i svih članova porodice.

Svesni smo da postoje porodice koje se susreću sa brojnim izazovima koji mogu da otežaju njihovo funkcionisanje, ali je upravo zakonska obaveza države (lokalnih samouprava i centara za socijalni rad) da obezbede materijalna sredstva za podršku i pomoć porodici, namensku pomoć za poboljšanje stambenih uslova i opremanje domaćinstva, pružanje usluga u zajednici i za porodicu.

Zalažemo se za uspostavljanje sistema koji će biti efikasan u pružanju podrške porodici koja je u riziku od izdvajanja dece uz obezbeđivanje dostupnosti usluga podrške porodici u svim sredinama u Srbiji.

Saopštenje u celosti možete preuzeti na sledećem linku.