Saopštenja Socijalna zaštita Zaštita od nasilja

Pravo na život dece u porodici pre svega!

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS izražava zabrinutost povodom saopštenja Ministarstva – u borbi protiv zloupotrebe „dece ulice“U nalogu koji je upućen centrima za socijalni rad na prvom mestu se ističe da decu treba oduzeti od roditelja i da protiv roditelja treba podići krivične prijave. Kao mera podrške i pomoći „deci ulice“ na prvom mestu se ističe izmeštanje dece iz porodica.  U kratkom vremenskom periodu oduzeto je 46 dece, a planira se izdvajanje iz porodice još 4 dece.

Posebno smo iznenađeni podacima o broju dece koja su izmeštena iz porodica, imajući u vidu dosadašnje reformske procese resornog ministarstva da se broj dece u institucijama smanji i razdvajanje dece od porodica spreči kako bi se za svu decu obezbedilo poštovanje prava da se, pre svih drugih, o deci staraju njihovi roditelji.

Svesni smo da postoje situacije u kojima je zbog procene neposredne ugroženosti bezbednosti deteta u najboljem interesu deteta hitno reagovanje i kao krajnja mera izmeštanje iz porodice. Međutim, izmeštanje iz porodice je poslednja i krajnja mera, kada postoji procena za tim, i kada su pre toga preduzete sve ostale neophodne mere podrške porodici i detetu.

Ovom prilikom bismo podsetili  da je Komitet za prava deteta UN usvojio Opšti komentar broj 21 o deci u uličnoj situaciji i da je naša država, kao članica Konvencije o pravima deteta aktivno učestvovala u njegovoj pripremi. Ovaj dokument daje smernice državama kako da pruže podršku deci u uličnoj situaciji, jer je primećeno da se prava dece u uličnoj situaciji ne poštuju u skladu sa Konvencijom o pravima deteta.

Centar za integraciju mladih – CIM, članica MODS-a, sa dugogodišnjim iskustvom u podršci deci u uličnoj situaciji, izražava bojazan da ishitrenim delovanjem ne dođe do krivičnog procesuiranja svih roditelja čija se deca zateknu u radu na ulici, bez prethodne procene da li je zaista u pitanju zloupotreba dečijeg rada u cilju eksploatacije. Ne sme se zaboraviti da je rad na ulici posledica ekstremnog siromaštva i način da se preživi.

UN Komitet za prava deteta ukazuje da države ne bi smele da odvajaju decu od porodice isključivo zbog toga što porodica radi ili živi na ulici. Finansijsko ili materijalno siromaštvo, ili uslovi koji neposredno i isključivo mogu da se pripišu takvom siromaštvu, nikada ne bi smeli da budu jedino opravdanje za sklanjanje deteta iz roditeljskog staranja, već treba da se smatra signalom potrebe da se porodici pruži odgovarajuća podrška.

Zato verujemo da država, pre svega, treba da radi na otklanjanju uzroka koji dovodi do rada na ulici, a to je ekstremno siromaštvo, i pruži podršku porodici pre nego što im oduzme decu. Siromaštvo ne sme biti razlog za izmeštanje deteta iz porodice.

Pozivamo Vladu Republike Srbije i resorno ministarstvo da ispune obavezu poštovanja dostojanstva dece u uličnoj situaciji i njihovog prava na život, opstanak i razvoj tako što će dekriminalizovati ponašanja koja za cilj imaju preživljavanje; da pruže materijalnu i finansijsku podršku porodici; podrže programe i usluge za razvijanje roditeljskih kompetencija; poštuju decu kao aktivne učesnike u planiranju podrške.