Dokumenti Evropske integracije Vesti

Prava deteta u Evropskoj uniji

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novu publikaciju MODS-a „Prava deteta u Evropskoj uniji“ autora Saše Stefanovića. Ova knjiga pruža sveobuhvatan pregled prava deteta u okviru Evropske unije (EU), uključujući osnovne vrednosti EU, definiciju deteta, institucionalni okvir EU i pravne instrumente koji štite prava deteta. Posebna pažnja posvećena je ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima deteta, uz istraživanje mera zaštite od zlostavljanja i eksploatacije. Autor takođe analizira politike EU u vezi sa decom u situacijama krize i migracijama, sagledavajući kako se prava deteta održavaju i promovišu u tim izazovnim okolnostima.

Počeci evropskih integracija obeleženi su postavljenjem ekonomskih ciljeva: slobodan protok pre svega robe, usluga i kapitala – stvaranje jedinstvenog tržišta. Zapravo, bezbednost Unije se zasnivala na pretpostavci da će budući ratovi evropskih država biti izbegnuti ako su ekonomije tih država isprepletane i integrisane.

Evropska unija je nastala da se spreče budući ratovi na njenom tlu, a od ugovora u Mastrihtu (1993) preko ugovora u Amsterdamu (1999) do ugovora u Lisabonu (2009) vrednosti kao osnovna ljudska prava dobijaju sve veći značaj i prostor u najvišim pravnim instrumentima Evropske unije.

Da li insistiranje na osnovnim ljudskim pravima (i pravima dece) i jednakosti svih građana pomaže Uniji ili joj odmaže u postizanju pozitivne percepcije kod građana i da je građani država članica bliskije doživljavaju? Koliko su iskrene i snažne reči „mir, socijalna kohezija, solidarnost, jednakost“ koje šalje Unija i koliko one dopiru do dece koja odrastaju u Evropskoj uniji ili do dece na njenim obodima. Koliko su važne njihovim roditeljima i ostalim odraslima koji umesto njih odlučuju?

Celu publikciju možete preuzeti na sledećem linku.