Saopštenja Vesti

Poziv političkim strankama da ne zloupotrebljavaju decu u političke svrhe

Mreža organizacija za decu Srbije, Prijatelji dece Srbije i Centar za prava deteta pozivaju političke partije da ne zloupotrebljavaju decu u političke svrhe i na taj način krše prava deteta, jer zaštita i dobrobit dece moraju da budu prioritet svakog društva.

Političke partije u svojim programima moraju jasno da definišu na koji način će unaprediti život dece u Srbiji, posebno one iz osetljivih grupa – decu sa smetnjama u razvoju, romsku decu, decu migrante, decu koja žive i rade na ulici, decu sa HIV-om/AIDS-om, decu pripadnicima LGBTI populacije, decu iz jednoroditeljskih porodica i porodica bez prihoda ili sa niskim primanjima bez roditeljskog staranja, decu na institucionalnom smeštaju i dr.

Pozivamo političke partije da uvaže mišljenje i stavove dece i napominjemo da nema razloga za njihovo direktno uključivanje u bilo kakve promotivne aktivnosti. Treba definisati razliku između kvaziparticipacije i manipulacije decom od njihovog stvarnog učestvovanja u društvenom životu, gde se mora voditi računa o njihovoj zrelosti i uzrastu. Zbog toga je i poziv političkim partijama da podrže inicijativu i obavežu se na poštovanje Kodeksa o zaštiti dece od političkih zloupotreba otvoren.

Prijatelji dece su u 2019. godini objavili „Pravilnik potiv zloupotrebe dece u medijske svrhe i Kodeks o zaštiti dece od političkih zloupotreba“ – u nameri da se deca zaštite, a javnost senzibiliše. Na poštovanje ovih dokumenata potpisivanjem memoranduma o razumevanju izjasnilo se 11 medijskih kuća i 7 političkih partija. Istovremeno su pokrenuli platformu decaimediji.com na kojoj građani mogu da prijave ove oblike zloupotrebe dece.

Roditelji davanjem saglasnosti za učestvovanje dece u određenim sadržajima, daju formalno zakonski pristanak, ali često nesvesno i sami učestvuju u manipulaciji decom.

Izražavamo zabrinutost jer nedostaju važna zakonska rešenja, kojim bi se uspostavio adekvatan normativni okvir u oblasti prava deteta. Vlada Srbije, posle dve godine rada na Zakonu o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, u Planu rada za 2020. nije predvidela da se među aktima koje predlaže Narodnoj skupštini nađe i Predlog ovog zakona. Prijatelji dece Srbije predložili su da Zakon bude dopunjen članovima o sprečavanju političke i medijske zloupotrebe dece.

Nacionalni plan akcije za decu je istekao 2015. godine, a bez strateškog plana u oblasti prava deteta, država ne može postaviti jasne prioritete i preduzeti mere koje će biti usmerene na sistemsko i kontinuirano obezbeđivanje resursa za osnaživanje i podršku dece i porodica, a posebno onih koji pripadaju najranjivijim grupama.

Saopštenje u celosti možete preuzeti OVDE.