Vesti Vesti

Postignut dogovor o Evropskom socijalnom programu + (ESF+)

Protekle nedelje, Evropski parlament i Savet su postigli politički dogovor o Evropskom socijalnom programu plus (ESF+) koji doprinosi socijalnoj inkluziji, otvaranju novih radnih mesta i borbi protiv siromaštva.

Novi Evropski socijalni program plus (ESF +) će iznositi 88 milijardi evra.

Eurochild ističe da će ova sredstva će biti od ključne važnosti za finansijsku podršku njihovoj inicijativi European Child Guarantee, koju će Evropska komisija predložiti u martu, a koju Savet treba da odobri u junu. Evropska garancija za decu ima za cilj da poboljša život dece koja se suočavaju sa siromaštvom i nepovoljnim položajem, obezbeđujući pristup besplatnoj zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, nezi u ranom detinjstvu, hranljivim obrocima i pristojnom stanovanju.

Podrška deci i mladima u riziku od siromaštva

Prema sporazumu, zemlje EU u kojima je broj dece sa visokim rizikom od siromaštva iznad proseka EU moraće da potroše najmanje 5% ESF + resursa na akcije koje doprinose jednakom pristupu dece besplatnoj zdravstvenoj zaštiti i besplatnom obrazovanju, besplatnoj brizi o deci, pristojnom stanovanju i odgovarajućoj ishrani. Ostale države članice takođe moraju da izdvoje primeren deo svojih sredstava iz ESF-a plus na ciljane mere za suzbijanje siromaštva dece.

Sve države članice moraće da se pozabave nezaposlenošću mladih u svojim programima potrošnje, što je problem koji je pogoršan usled krize COVID-19. U držvama članicma u kojima je procenat mladih  koji trenutno nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET-stopa) iznad proseka EU,  trebalo bi najmanje 12,5% sredstava iz ESF + da potroše na borbu protiv nezaposlenosti mladih. To mogu biti mere kao što su stručno usavršavanje i obuka, stažiranje i tranzicija od škole do posla.

Pomoć za one kojima je to najpotrebnije

Parlament je pregovarao o usvajanju budžeta namenjenog borbi protiv ekstremnog siromaštva u svakoj državi članici. Najmanje 3% biće potrošeno na one kojima je to najpotrebnije kroz osiguravanje hrane i osnovne materijalne pomoći ili rešavanja materijalne oskudice, koja se definiše kao nemogućnost plaćanja neočekivanih troškova, adekvatnog grejanja, hranljivih obroka ili trajnih dobara.

 Ostale dogovorene mere

  • 25% sredstava biće namenjeno za socijalno uključivanje, uključujući socijalno-ekonomsku integraciju ugroženih grupa;
  • Adekvatno finansiranje izgradnje kapaciteta za socijalne partnere u državama članicama;
  • Mere zaštite kako bi se osiguralo da projekti koji se finansiraju novcem EU u potpunosti poštuju osnovna prava.

 

Izvor: Eurochild i Evropski parlament