Finansijska podrška Socijalna zaštita Stavovi

Podrška porodici – podrška deci

Raznovrsne usluge za podršku porodici i deci su nepravedno zapostavljene u dosadašnjem toku reforme socijalne zaštite. Veoma je značajno da ove usluge u daljem razvoju postanu prioritet, da bi se obezbedila dalja podrška deinstitucionalizaciji i pravu deteta na život u porodici.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS izražava zadovoljstvo što je na održanom skupu[1] ministarstvo potvrdilo da će sprovoditi politiku koja osigurava podršku roditeljima da ispunjavaju svoje odgovornosti prema deci i koja je usmerena na prevenciju izdvajanja dece iz porodice preko odgovarajuće finansijske podrške i usluga usmerenih na jačanje kapaciteta porodice. S tim u vezi, postoje očekivanja da se konzistentno sprovodi politika koja ima za cilj sprovođenje mera koje obezbeđuju uslove za razvoj dece u porodičnom okruženju i skraćivanje perioda trajanja mera privremenog zbrinjavanja koje ne omogućuju deci optimalne uslove za razvoj (naročito kod male dece zbog brzih razvojnih promena koje doživljavaju).

Dosadašnja iskustva iz pilotiranja usluga za podršku porodici su pokazala delotvornost i neophodnost ovih  usluga i perspektive i potrebe njihovog daljeg razvoja. Prva iskustva u razvoju usluge porodični saradnik i usluge podrška porodici, kao i iskustva primene modela porodične konferencije govore da porodice veoma rado prihvataju i dobro odgovaraju na ove usluge, te da je potrebno obezbediti uslove za dalji razvoj ovih i srodnih usluga. 

S tim u vezi definisane su sledeće preporuke:

1. S obzirom na to da je u toku proces definisanja izmena Zakona o socijalnoj zaštiti, potrebno je da on bude transparentan i participativan, odnosno da stručna javnost, eksperti, predstavnici državnih i nevladinih organizacija koji se bave socijalnom zaštitom, budu konsultovani i uključeni u definisanje najboljih rešenja, a opšta javnost informisana o ovom procesu.

2. Usluge za podršku porodici treba da imaju prioritet u daljim reformskim naporima. Ove usluge mogu biti prepoznate kao prioritetne ukoliko se:

  • podstaknu i podrže aktivnosti lokalnih samouprava na umrežavanju sistema zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite, na uključivanju organizacija civilnog društva (pomoću nacionalnih i lokalnih protokola o međusektorskoj saradnji u integrisanom nastupu prema pododici), i
  • jasnim opredeljenjem za podršku uslugama za porodicu koje direktno sprečavaju smeštaj dece u institucije sa nacionalnog nivoa.

3. Potrebno je razviti spektar usluga za podršku porodici, od onih koje su preventivnog karaktera do onih koje obezbeđuju intenzivnu podršku i opstanak porodicama sa kompleksnim potrebama i problemima.

4. Shodno Konvenciji o pravima deteta UN i Smernicama UN za alternativno staranje o deci, podrška roditeljskoj i biološkoj porodici za staranje o deci je prepoznata kao obaveza države i osnovni uslov za sprečavanje izmeštanja dece iz bioloških porodica. Stoga je potrebno da Republika Srbija obezbedi stabilna finansijska sredstva i druge resurse za održivo obezbeđenje usluga za porodice kod kojih postoji visok rizik od izdvajanja dece, odnosno kod porodica kojima je potrebna podrška za ponovno ujedinjenje i povratak deteta nakon alternativnog staranja. Potrebno je obezbediti zakonski osnov za finansiranje ovih usluga iz budžeta Republike Srbije.

Na taj način bi se sprečilo izdvajanje jednog broja dece iz roditeljskih porodica, istinski osiguralo pravo deteta na život u (sopstvenoj) porodici, a i ušteda znatnih sredstava koje država opredeljuje za decu na alternativnom staranju. Značano je obezbediti da ne dođe do gubljenja budžetskih sredstava koja su opredeljena za zaštitu dece, da se sredstava koja se „uštede“ u procesu deinstitucionalizacije ne ,,prelivaju“ na druge korisnike, već da se postojeća budžetska sredstva usmeravaju na podršku za život dece u biološkoj porodici.

5. Zakon o socijalnoj zaštiti prepoznaje ove usluge u grupi savetodavno-terapijskih i socio-edukativnih usluga: intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; podrška porodici koja se stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju; kao i usluge održavanja porodičnih odnosa i ponovnog spajanja porodice. Međutim, kako nije usvojen pravilnik o standardima za ovu grupu usluga, njihov razvoj je ostavljen na margini, onemogućeno je licenciranje pružalaca usluga i profesionalaca koji se bave ovim uslugama. Ovo se odnosi i na druge pravilnike (porodični smeštaj itd.) i procedure (postupak tendera za pružanje usluga socijalne zaštite, namenski transferi) bez čijeg postojanja je  onemogućena puna i dosledna primena Zakona o socijalnoj zaštiti, decentralizacija i sprovođenje u praksi principa pluralizma pružaoca usluga.

6. Potrebno je standardizovati usluge podrške porodici, koristeći i iskustva i pouke iz pilotiranja ovih usluga i iskustva domaće i uporedne prakse. Ove usluge je moguće standardizovati u okviru pravilnika o savetodavno-terapijskim i socio-edukativnim uslugama, ili u okviru tekućih izmena ZSZ uvesti novu grupu usluga. Oba rešenja imaju svoje prednosti i nedostatke, ali svakako obezbeđuju bolje usluge deci i porodicama nego sadašnje neregulisano stanje. Usluge za porodicu sa višestrukim i kompleksim problemima, zahtevaju obučene, podržane i supervizirane stručnjake, stoga je neophodno da ove usluge budu standardizovane, a pružaoci usluga i stručni radnici licencirani i različitim mehanizmima kontrole kvaliteta podržani za njihovo pružanje.

7. Informacije o svim uslugama  za porodicu, i to ne samo onih usluga koje pripadaju domenu socijalne  zaštite, nego i komplementarnih usluga iz drugih sistema (zdravlje, obrazovanje, policija, pravosuđe…) treba da budu lako dostupne i na nekoj internet platformi (veb portal), što bi uz vidljivost, informisanje i mogućnost izbora,  doprinelo i pluralitetu pružalaca usluga, u krajnjem ishodu, dobrobiti za korisnika.

—-

[1] 30. marta 2015. u Palati Srbija u Beogradu održan okrugli sto „Podrška porodici – podrška deci/prevencija izdvajanja dece iz porodice“ koji su organizovali Mreža organizacija za decu Srbije – MODS, Fondacija SOS Dečija sela Srbija i Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“ uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i uz podršku UNICEF-a.