Vesti

Otvaramo vrata za decu Evrope – poziv na akciju

Pan-evopska kampanja „ Otvaramo vrata za decu Evrope “ (engl. Opening Doors for Europe’s children), koalicija vodećih nacionalnih i internacionalnih organizacija koje se bave zaštitom i ostvarivanjem prava dece, pozdravlja dosadašnju posvećenost Evropske Unije procesu deinstitucionalizacije, i poziva na dalje zalaganje u pravcu napretka reformi u oblasti zaštite dece u zemljama Evrope.

Koalicija 124 organizacija u okviru kampanje “Opening doors” objavila je poziv EU na akciju pod nazivom ”Završetak ere institucionalne zaštite u Evropi” naznačavajući tri ključna pitanja  koja treba da se uzmu u obzir pri pripremanju narednog Višegodišnjeg finansijskog okvira za period nakon 2020. godine, i to pre svega od strane Evropskog Strukturalnog i Investicionog fonda  (ESIF) i nezavisnih finansijskih instrumenata.

Broušuru Otvaramo vrata možete naći OVDE

Proces deinstitucionalizacije predstavlja transformaciju sistema socijalne zaštite, i politiku prelaska sa institucionalne na zaštitu u zajednici, putem razvoja različitih usluga koje su u skladu sa potrebama dece u datoj lokalnoj zajednici. Ovaj proces se odražava na različite aspekte života dece: obrazovanje, socijalno uključivanje dece, zdravstvene ishode, inkluziju… Stoga je značajno da deinstitucionalizacija postane nacionalni prioritet za sve EU članice kao i za zemlje kandidate, te da treba pažljivo koristiti raspoloživa sredstva iz različitih fondova koja su namenjena razvoju alternative za podršku porodici.

Poziv na akciju “ Otvaramo vrata “ sastoji se od 3 ključne tačke:
  1. Osnaživanje postojećih odredbi tzv. ex-ante uslovljavanja (ex-ante conditionality)[1] koje se odnose na učešće Strukturlnog i Investicionog fonda EU u procesu prelaska sa institucionalne zaštite na zaštitu u zajednici. Sveukupno zaključak je da treba nastaviti sa finansiranjem “mera” koje idu u pravcu transformacije insntitucionalne na zaštitu zajednici;

  2. Promocija adekvatne dodele i korišćenja sredstava iz  EU fondova u procesu reforme socijalno zaštite (kako bi se nastavilo finansiranje nacionalnih strategija deinstitucionalizacije i akcionih  planova koje vode promeni sistema i unapređenju efektivnosti EU ulaganja)

  3. Unapređenje implementacije Kodeksa Evropskog partnerstva (kako bi se osigurala aktivna uključesnost i participacija organizacija civilnog društva i korisnika usluga, tokom celog procesa – pripreme, monitoringa, implementacije i evaluacije programa).

MODS logo 920x

MODS je nacionalni koordinator Opening Doors kampanje, a predstavnica MDRI-S je u aprilu mesecu učestvovala na Opening Doors sastanku kada se razgovaralo o glavnim izazovima, aktuelnostima i daljim koracima u oblasti procesa deinstitucionalitacije, kako  na nacionalnom, tako i evropskom nivou.

[1] Svrha ex-ante conditionallity smernica se odnosi na predlog trošenja sredstava iz Evropskog investicionog fonda u na mere i aktivnosti u oblasti aktuelnih reformi na nacionalnom nivou (kao što je DI proces). Cilj  je da pruži okvir za procenu adekvatnosti i tačnosti informacija dobijenih od država članica o trošenju ovih sredstava, a koju vrši Evropske Komisije. Ove smernice se zasnivaju na Regulativi br. 1303/2013 Evropskog Parlamenta.