Članice MODS-a

Održane radionice sa decom i mladima na realizaciji zavodskih vaspitnih mera u ustanovama za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu

„Možda će videti mene, a ne moje greške.” „Možda će neko nekada imati poverenja u mene.” „Možda jednog dana neću imati etiketu delinkventa.” „Možda će mi ljudi oprostiti, jer bila sam samo dete.”

Ovo su samo neke od zabeleženih izjava tokom sprovođenja 10 radionica sa decom i mladima na realizaciji zavodskih vaspitnih mera u tri ustanove za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, Nišu i Knjaževcu, koje je održao Centar za prava deteta. Na radionicama su aktivno učestvovali i mladi koji se okupljaju u Klubu DX, pri Centru za prava deteta.

Cilj radionica bio je upoznavanje dece i mladih sa pravima koja imaju ukoliko dođu u kontakt sa zakonom i osnaživanje da prepoznaju i blagovremeno reaguju na situacije koje ugrožavaju njihova prava. Upoznati su sa pojmom deteta iz ugla UN Konvencije o pravima deteta i pravima koja su im garantovana ovim dokumentom, a objašnjena im je i uloga pravosudnih organa, centra za socijalni rad i policije. Tokom radionica su postavili brojna pitanja, ali i podelili svoje zabrinutosti i strahove.

Takođe, važan segment radionica bio je usmeren na razgovor o planovima i željama za budućnost, na osnovu čega smo utvrdili da je neophodno unaprediti znanja, veštine i alate za rad sa decom i mladima u ustanovama za vaspitanje dece i omladine, razviti usluge i povećati finansijska izdvajanja za planiranje napuštanja i podršku programima osamostaljivanja.

Dalje, kako je uloga vaspitača jedna od ključnih za napredak i razvoj dece i mladih u institucijama, neophodno je da se kontinuirano unapređuju znanja i veštine za neposredan rad sa decom i mladima, a posebno one koje su usmerene na prevenciju i prevladavanje očekivanih i neočekivanih problema u emocijama i ponašanju.

Pojedina zapažanja i uvidi dece i mladih, koja se nalaze u ustanovama za vaspitanje dece i omladine,  biće predstavljeni u kratkom filmu u vidu ključnih poruka usmerenih na opštu javnost, sa idejom da se istakne koliko je važno promeniti stav prema ovoj izuzetno ranjivoj grupi dece i mladih i pružiti im neophodnu podršku kako bi prevazišli razvojne krize, razvili prosocijalno ponašanje i postali konstruktivni članovi društva.

Radionice su održane u okviru projekta „Promovisanje pozitivnog sistema maloletničkog pravosuđa u Srbiji“, koji Republički zavod za socijalnu zaštitu sprovodi u saradnji sa Centrom za prava deteta, uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz program „Prava, jednakost i državljanstvo“.

Izvor: CPD