Vesti

Održana šesta sednica Saveta za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava

U četvrtak, 12. aprila 2018. godine je održana šesta sednica Saveta za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava na kojoj je Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) potpisala Memorandum o saradnji sa Savetom u cilju jačanja saradnje u oblasti praćenja primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava.

Memorandum su potpisali direktor Mreže organizacija za decu Srbije Saša Stefanović i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović.

Na sednici Saveta je posebna pažnja bila posvećena izveštavanju za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda kroz koji je Srbija prošla 24. januara 2018. godine u Ženevi. Srbija je od država članica UN dobila 190 preporuka, od kojih je delegacija RS na licu mesta prihvatila 74, a za preostalih 116 preporuka delegacija RS se obavezala da će Savetu za ljudska prava dostaviti naknadno pisano izjašnjenje.

Republika Srbija je nakon naknadnih konsultacija od ukupno 116 preporuka prihvatila 101, a notirano je 15 preporuka. U odnosu na  preporuke koje se odnose na oblast prava deteta, Republika Srbija je prihvatila sledeće:

  • Preporuke koje se odnose na Zakon o pravima deteta;
  • Preporuke koje se odnose na Zakon o zaštitniku prava deteta i uspostavljanje institucije zaštitnika prava deteta;
  • Preporuke koje se odnose na obezbeđivanje da sva deca imaju blagovremen pristup registrovanju rođenja neposredno nakon rođenja, bez diskriminacije, i bez obzira na pravni status ili status dokumenata njihovih roditelja;
  • Preporuke koje se odnose na usvajanje eksplicitne zabrane telesnog kažnjavanja dece u zakonu, uključujući i u porodici, promovišući nenasilne disciplinske alternative generišući svest u javnosti o štetnim efektima prakse telesnog kažnjavanja.
  • Preporuke koje se odnose na osnaživanje za dalje sprovođenje procesa deinstitucionalizacije sa posebnim fokusom na decu bez roditeljskog staranja mlađu od tri godine;
  • Preporuke koje se odnose na usvajanje konkretnih mera za sprečavanje i borbu protiv višestruke diskriminacije prema ženama i devojčicama sa invaliditetom, a posebno u pristupu pravdi, zaštiti od nasilja u porodici, u obrazovanju, zdravstvu i zapošljavanju;
  • Preporuke koje se odnose na nastavak napora u borbi protiv trgovine ljudima, posebno trgovine decom i decom migrantima bez pratnje.

Notirane su preporuke koje se odnose na ratifikaciju Opcionog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o postupku po individualnim predstavkama.