Članice MODS-a Vesti Zaštita od nasilja

Održana sektorska obuka – „Unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece“

U nameri da se pomogne organizacijama koje rade direktno sa decom i/ili dolaze u kontakt povremeno sa decom, da budu i ostanu okruženje bezbedno za svako dete, Užički centar za prava deteta i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) organizovali su obuku za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece. Obuka obuhvata i individualno mentorstvo kako bi organizacije praktično inkorporirale standarde zaštite dece u svoj rad.                                                             Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije

Organizacije civilnog društva su na različite načine usmerene na unapređenje položaja pojedinaca i porodica u društvu. Kada su u pitanju deca, organizacije najčešće nastoje da sprovode raznovrsne aktivnosti u cilju ostvarivanja prava deteta bilo da je reč o obrazovanju, socijalnoj zaštiti ili nekoj drugoj oblasti društvenog funkcionisanja.
Očuvanje bezbednosti dece uključuje sve radnje koje organizacija preduzima kako bi osigurala:

  • da njeni zaposleni/saradnici, aktivnosti i programi ne naude deci i da adekvatno reaguje ako do toga dođe;
  • da su uspostavljene procedure za efikasno reagovanje kada postoji zabrinutost za bezbednost dece;
  • da organizacija prijavljuje svaku sumnju i/ili zabrinutost za bezbednost dece u zajednici u kojoj radi nadležnim organima.
Zašto ova tema?

Nasilje nad decom je globalni fenomen. Dešava se u svim zemljama, društvima i različitim okruženjima. Može se javiti u različitim oblicima, kao fizičko, seksualno, emocionalno zlostavljanje ili kao zanemarivanje. Deca mogu da budu izložena seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju, nasilju i zanemarivanju u porodicama, zajednicama, institucijama, organizacijama, na privatnim i javnim mestima i u raznim okolnostima. Osobe koje vrše nasilje nad decom mogu biti iz različitih sredina i različitog nivoa bliskosti sa detetom, uključujući i profesionalce koji su angažovani na poslovima pomoći i podrške deci. Imajući ovo u vidu, jedan od ključnih prioriteta organizacija koje na bilo koji način dolaze u kontakt sa decom jeste očuvanje njihove bezbednosti i stvaranje podržavajućeg okruženja u kojem su deca zaštićena od bilo kog oblika nasilja.

Da bi organizacije pokazale svoju posvećenost zaštiti dece i da bi se prema ovoj temi odnosile na sistematičan i odgovoran način, važno je da uspostave i unaprede mehanizme za očuvanje bezbednosti dece sa kojom rade, da preduzmu sve da im ne naude, da vode računa o tome ko dolazi u kontakt sa decom na aktivnostima, da deluju preventivno i da imaju mehanizam za reagovanje i prijavu svake sumnje i/ili zabrinutosti za bezbednost dece.

Svako dete je potencijalno u opasnosti od zlostavljanja i iskorišćavanja. Svako udruženje, klub, školica glume ili sporta, letnji kamp, naučni kamp za decu i mlade, istraživački obrazovni centri za talentovanu decu (i svaki drugi oblik okupljanja i organizovanog rada sa decom i mladima) treba da ima u vidu ovu činjenicu. Stoga je realizovana obuka i mentorstvo na ovu temu usmereno na opis procesa i alata koji će pomoći organizacijama:

  • da procene koliko su aktivnosti koje sprovode bezbedne za decu sa kojom rade i da procene rizike po decu koji postoje u organizaciji;
  • da saznaju šta su standardi za očuvanje bezbednosti dece i provere u kojoj meri ih ispunjavaju;
  • da mapiraju lokalni kontekst koji je važan za zaštitu dece;
  • da naprave plan za unapređenje internih mehanizama i procedura u organizaciji za očuvanje bezbednosti.

Vodič za unapređenje internih mehanizama organizacije za očuvanje bezbednosti dece možete preuzeti ovde.

Obuka se realizuje u okviru četvorogodišnjeg projekta EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji koga podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola i partneri. Za cilj ima da dopre do svih pojedinaca i grupa koje su aktivne u svojim zajednicama i koje doprinose pozitivnim društvenim promenama.

Užički centar za prava deteta je Regionalni EU resurs centar za organizacije civilnog društva zapadne i jugozapadne Srbije.

https://euresurscentar.bos.rs/
https://regioeurc.ucpd.rs/

Celu vest možete preuzeti na sledećem linku.