Saopštenja Vesti

Međunarodni dan socijalne pravde

Međunarodni dan socijalne pravde (World Day of Social Justice) obeležava se svake godine 20. februara, sa ciljem da se skrene pažnja na važnost borbe za pravednije društvo koje će omogućiti jednakost svim ljudima, bez obzira na njihovu socijalnu poziciju ili poreklo. U Srbiji, kao i u većini drugih zemalja u razvoju, socijalna pravda i dalje predstavlja veliki izazov, a jedna od grupa koja najviše trpi su deca. 

Deca u Srbiji suočavaju se sa različitim problemima koji ih sprečavaju da ostvare svoje pune potencijale. Jedan od najvećih problema je siromaštvo (i rastuća nejednakost), koje utiče na oko 30%* dece u Srbiji. Deca iz siromašnih porodica suočavaju se sa nedostatkom osnovnih životnih potreba, kao što su hrana, odeća i smeštaj, što utiče na njihovo zdravlje, obrazovanje i druge aspekte života. 

Drugi problem sa kojim se suočavaju deca u Srbiji je diskriminacija. Deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca iz ruralnih sredina i deca bez roditeljskog staranja često su izložena diskriminaciji u različitim oblastima života, a najčešće u obrazovnom sistemu, u predškolskim ustanovama i školama. Diskriminacija značajno utiče na život dece i otežava njihove izglede za kvalitetnim i dostojanstvenim životom.

Međunarodni dan socijalne pravde je važan podsetnik na potrebu da se radi na stvaranju pravednijeg i jednakijeg društva, posebno za decu koja su među najugroženijim članovima društva. Iako postoji mnogo izazova sa kojima se suočavaju deca u Srbiji, važno je dati prioritet politikama i programima koji se bave siromaštvom, diskriminacijom, nasiljem i drugim pitanjima koja utiču na njihovo blagostanje.

Mreža organizacija za decu Srbije je pokrenula inicijativu „GARANCIJE ZA SVAKO DETE“ .

Kako bi svako dete moglo da ostvari svoj puni potencijal neophodno je da Vlada Republike Srbije garantuje svakom detetu:

  1. Pristojne i adekvatne uslove za stanovanje.
  2. Kvalitetno obrazovanje.
  3. Zaštitu od svakog vida nasilja i iskorišćavanja.
  4. Kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu i životnu sredinu.
  5. Punu podršku za život i ostanak u porodici koja je bezbedno i podržavajuće mesto.

* Prema zvaničnim podacima stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, u 2020. godini, iznosila je 29,8%. U poređenju sa drugim starosnim grupama, deca (od 0 do 18 godina) su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti – 24,2%.