Vesti

Kampanja „ Otvaramo vrata za decu Evrope “

Počela je panevropska kampanja Otvaramo vrata za decu Evrope!

Kampanjom Otvaramo vrata za decu Evrope koordiniraju organizacije Eurochild i Hope and Homes for Children, a kampanja uključuje organizacije i mreže organizacija za decu iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Estonije, Grčke, Mađarske, Letonije, Litvanije, Moldavije, Poljske, Rumunije, Srbije, Ukrajine.

Cilj panevropske kampanje zastupanja Otvaramo vrata za decu Evrope je unapređenje kvaliteta života dece i mladih koji su u riziku ili u procesu napuštanja alternativne brige širom Evrope, kroz promovisanje deinstitucionalizacije. Verujemo da je neophodna sveobuhvatna transformacija usluga za decu kako bi im se garantovao bolji život.

Kampanjom Otvaramo vrata za decu Evrope u Srbiji koordinira Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S u partnerstvu sa Mrežom organizacija za decu Srbije – MODS. Na nacionalnom nivou teži se:

  • doprinosu izrade sveobuhvatne strategije deinstitucionalizacije i akcionog plana koji će jasno operacionalizovati ciljeve, aktivnosti, korake i aktere u procesu transformacije ustanova;
  • obezbeđivanju sredstva iz Evropske unije iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i njihovom korišćenju za razvijanje lokalnih usluga podrške kako bi se sprečila dalja institucionalizacija i obezbedio povratak dece iz instutucija u lokalnu zajednicu.

U cilju ostvarivanja prava dece koja borave u rezidencijalnim ustanovama, pozivaju se:

  • donosioci odluka i međunarodni donatori da prekinu dalje ulaganje u institucije, njihovo renoviranje ili izgradnju novih institucija, jer se na taj način održava krug siromaštva i društvene isključenosti dece i mladih u Srbiji.
  • donosioci odluka da rade na postepenom uvođenju zabrane daljeg prijema dece u institucije ili vremensko ograničavanje njihovog boravka u instituciji kako bi imao što manje negativnih posledica na razvoj i život deteta.
  • donosioci odluka, međunarodne organizacije, domaće organizacije civilnog društva, porodice dece sa smetnjama u razvoju da podrže proces deinstitucionalizacije dece i zajedno rade na stvaranju uslova za njihov život u porodici.

Proces deinstitucionalizacije primarno znači:

  • kontinuiran prestanak oslanjanja na institucionalnu i rezidencijalnu brigu uz uporedo jačanje komplementarnih službi podrške u lokalnoj zajednici;
  • sprečavanje odvajanja dece od roditelja kroz obezbeđivanje adekvatne podrške deci, porodicama i zajednici;
  • pripremu procesa napuštanja institucija kroz obezbeđivanje društvenog uključivanja i prelaz ka nezavisnom životu dece i mladih koji napuštaju institucije.
Deca su jedna od osetljivih grupa u našem društvu i odgovornost je države da obezbedi zaštitu i ostvarivanje njihovih prava, kao i dodatnu podršku kako bi se razvijali, napredovali i postali aktivni učesnici u životu zajednice.

Institucionalna briga i položaj dece u rezidencijalnim ustanovama je u suprotnosti sa zaštitom dečijih prava i principom nediskriminacije. Republika Srbija je pristupila različitim međunarodnim ugovorima, kao što su Konvencija o pravima deteta i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, i na taj način preuzela obavezu i odgovornost da razvija sistem zasnovan na dečijim i ljudskim pravima.

Saopštenje za javnost se nalazi OVDE.