Vesti

Javni poziv za izradu studije izvodljivosti

Fondacija SOS Dečija sela Srbija upućuje javni poziv za izradu studije izvodljivosti projekta koji će biti fokusiran na unapređenje zapošljivosti mladih iz vulnerabilnih grupa kao i na povećanje njihovog učešća na tržištu rada u zemljama Balkana. Predviđeno je da se predloženim projektom obuhvate mladi iz Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, i Kosova. Poziv je upućen organizacijama sa relavantnim kvalifikacijama i iskustvo u gore navedenoj oblasti.

Navedena regionalna studija izvodljivosti treba da posluži kao osnova za donošenje odluke koji tip intervencija, usluga i aktivnosti su najsvrsishodniji za planirani projekat, u najboljem interesu za ciljnu grupu projekta. Opšti ciljevi predložene studije su analiza socijalnog i ekonomskog okruženja u navedenim zemljama na koje se odnosi studija, uz definisanje osnovnih uzroka isključenosti mladih koji su ciljna grupa projekta. Cilj je i analizirati raspoložive lokalne strukture i usluge koje su namenjene mladima iz vulnerabilnih grupa, kao i mapiranje potencijalnih postojećih projekata i intervencija namenjenih ciljnoj grupi.

U prilogu ovog oglasa nalazi se opis poslova i zadataka (Terms of References) koje treba izvršiti. ToR se može preuzeti sa sajta www.sos-decijasela.rs ili kontaktom na adresu za slanje prijava.

Ponude slati na engleskom jeziku, do 02. novembra 2018. godine, na mejl adresu: marija.nijemcevic@sos-decijasela.rs , ili na adresu SOS Dečija sela Srbija, Bulevar kralja Aleksandra 251, Beograd. Ponude se šalju u zatvorenoj koverti, sa naznakom – Ponuda za izradu studije izvodljivosti, treba da budu potpisane i overene (skenirane ako se šalju u elektronskoj formi).

Finalna verzija analize se radi i predaje u tri primerka, na srpskom i engleskom jeziku, u elektronskoj i štampanoj formi. Krajnji rok za izradu finalne verzije analize je 31. decembar 2018. godine.

Ponuda treba da sadrži:

1. Predlog metodologije koja će biti primenjena u studiji
2. Vremenski okvir u kojem će studija biti izvršena, sa predlogom faza u radu
3. Nacrt sadržaja studije
4. Cenu, odnosno naknadu i uslove plaćanja za izvršenje posla
5. Reference organizacije relevantne za izvršenje posla.

Ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervjue, nakon kojih će biti izabrana najbolja ponuda i zaključen ugovor o realizaciji ugovorenog posla.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 02. novembra 2018.god, isključivo putem adrese marija.nijemcevic©sos-decijasela.rs.

Dokumenta za preuzimanje:

Opis poslova i zadataka