Socijalna zaštita Stavovi

MODS izneo predloge za izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u konsultacijama sa svojim članicama je pripremila i uputila predloge za unapređenje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. Predloge MODS-a možete naći na sledećem linku.

Tokom konsultacija sa članicama MODS-a pokazalo se da postoji potreba za brojnim izmenama Zakona o socijalnoj zaštiti čiji obim prevazilazi procenat koji je dozvoljen prilikom donošenja zakona o izmenama i dopunama. U skladu sa tim, mišljenja smo da bi trebalo raditi na tekstu novog Zakona o socijalnoj zaštiti uz konsultacije i učešće predstavnika organizacija građanskog društva koji svojim iskustvom i stručnošću mogu doprineti unapređenju zakonskih rešenja.

Kao glavni izazovi u funkcionisanju sistema socijalne zaštite identifikovani su neadekvatni mehanizmi finansiranja usluga u zajednici, nedovoljna budžetska izdvajanja za usluge u zajednici, restriktivni propisi u odnosu na razvoj preventivnih usluga, usluga koje pružaju organizacije civilnog društva kao i slabe mehanizme kontrole kvaliteta usluga i nadzora nad pružaocima usluga.

U skladu sa identifikovanim izazovima, članice Mreže organizacija za decu Srbije definisale su tokom konsultacija sledeća očekivanja od izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti:

1) da omoguće i podstaknu efikasniji razvoj usluga za podršku osetljivim grupama sa fokusom na unapređenju mehanizma finansiranja usluga, kako u domenu dostupnosti finansijskih sredstava za finansiranje usluga, unapređenja samog mehanizma finansiranja usluga (koji je trenutno definisan kroz javne nabavke), tako i uspostavljanja mehanizma koji omogućuje da ”novac prati korisnika”;

2) da doprinesu procesu deinstitucionalizacije;

3) da uspostave osnov za jačanje mehanizama koji bi garantovali kvalitet usluga za korisnike, a ne samo ispunjenost tehničkih standarda;

4) da omoguće uspostavljanje usluga intenzivne podrške porodici, socijalno-edukativnih i savetodavno-terapijskih usluga;

5) da uspostave efikasne mehanizme sankcionisanja u slučaju kršenja odredbi zakona ili neprimene zakona;

6) da osiguraju donošenje nedostajućih pravilnika;

7) da podstaknu razvoj privatno-javnog partnerstva u pružanju usluga;

8) da osiguraju da su ustanove socijalne zaštite prilagođene u potpunosti osobama sa invaliditetom i deci sa smetnjama u razvoju.

Istakli bismo na kraju očekivanja MODS-a da zakonodavac više pažnje posveti tome da se obezbedi mehanizam putem kojeg će lokalne samouprave da razviju zaokružen i celovit sistem podrške za decu i porodice koji će obuhvatiti – rano prepoznavanje teškoća i problema kod dece, ranu intervenciju kao podršku deci i porodicama na ranom uzrastu, razvoj usluga koje će omogućiti stalnu, pravovremenu i odgovarajuću podršku porodici sa decom koja imaju teškoće u razvoju, omogućiti dostupnost usluga i programa za decu koja su u sukobu sa zakonom, radi njihovog uključivanja u lokalnu zajednicu, socijalno-edukativne programe i usluge koje će podržavati socijalnu inkluziju i obrazovanje zasnovano na inkluzivnim principima.

 

Sa predlozima MODS-a možete se upoznati preko sledećeg linka.