Obrazovanje Stavovi

Građansko vaspitanje

Otvoreno pismo organizacija civilnog društva u Srbiji nadležnim institucijama u vezi sa predmetom građansko vaspitanje.

Mi, dole potpisane organizacije, izražavamo zabrinutost zbog inicijative za ukidanje i/ili smanjivanje broja časova građanskog vaspitanja i osporavanja uloge i značaja ovog predmeta u sistemu obrazovanja Republike Srbije.

Podsećamo da je R Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima deteta, čime je preuzela međunarodne obaveze u pogledu poštovanja prava deteta, koje pored ostalog, uključuju i obavezu države da obezbedi učenje o pravima deteta, ljudskim pravima, toleranciji, miru i interkulturalnom obrazovanju u okviru redovne nastave na svim nivoima, uzrastima i za svu decu.

Takođe, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, definisani su ciljevi obrazovanja, između ostalih i sledećih:

a) razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, osećanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa drugima i sposobnosti za timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva;

b) razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, prava na različitost i brizi za druge, kao i osnovnih vrednosti pravde, istine, slobode, poštenja i lične odgovornosti i

v) razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti.

Ukidanje ili smanjenje broja časova građanskog vaspitanja koji je jedini predmet u okviru koga se eksplicitno izučavaju navedene teme i ostvaruju navedeni ciljevi bilo bi direktno kršenje odredaba Konvencije o pravima deteta kao i odustajanje od proklamovanih ciljeva obrazovanja u Srbiji. Time bi se dovelo u pitanje i ostvarivanje brojnih planiranih ishoda obrazovanja.

Podsećamo da je Komitet za prava deteta 2008. godine dao preporuku 1 R. Srbiji da uvede obrazovanje o pravima deteta u redovne nastavne programe, i pored činjenice da se u tom trenutku građansko vaspitanje izučavalo u R .Srbiji na način kao i danas. Ovim je Komitet naglasio da je potrebno učiniti dodatne napore kako bi se obrazovanje o pravima deteta i drugim srodnim temama učinilo dostupno svoj deci u okviru redovnih nastavnih programa, i na način definisan članom 29. Konvencije i Opštim komentarom br. 1. Najavljene inicijative i promene u vezi sa građanskim obrazovanjem bile bi u suprotnosti sa ovom preporukom i ignorisanje obaveza koje država Srbija ima u pogledu potovanja prava deteta.

Slažemo se sa ocenom da su deca preopterećena školskim obavezama, odnosno da nedeljni broj časova premašuje zakonom propisani broj. Podržavamo inicijativu da se to pitanje uskladi sa zakonom, naročito što bi to bio dodatni korak u pravcu poštovanja prava deteta. Ipak, opterećenje dece je daleko kompleksniji problem koji se ne može rešiti samo ukidanjem ili smanjenjem broj časova građanskog vaspitanja. Broj časova koja deca u Srbiji imaju daleko je veći od propisanog i smanjenjem za jedan čas nedeljno, koliko bi se dobilo ukidanjem građanskog vaspitanja, ne bi se rešio taj problem. Pored ovoga, pitanje opterećenja nije samo povezano sa nedeljnim brojem časova, već i sa mnogim drugim pitanjima, uključujući i nastavne metode i oblike rada koje se u nastavi primenjuju.

Nedostatak nastavnog kadra za građansko vaspitanje jeste objektivan problem, kao i mnogi drugi izazovi koji prate implementaciju ovog predmeta, ali oni ni u kom slučaju ne smeju biti povod, ni razlog za ukidanje ili smanjenje broja časova tog predmeta, već se mora ići u pravcu obezbeđenja uslova za obuku odgovarajućeg kadra za građansko vaspitanje na način i sa kompetencijama koje imaju nastavnici drugih predmeta.

Građansko vaspitanje nema ulogu ?!

Dilema o načinu izučavanja tema koje su obuhvaćene građanskim vaspitanjem, a koja uključuje izbor između izučavanja kroz jedan nastavni predmet ili kroz više različitih predmeta je nepotrebna i veštački konstruisana. Iskustva najuspešnijih zemalja i obrazovnih sistema u ovom segmentu obrazovanja govore u prilog toga da se najbolji rezultati postižu primenom kombinovanog modela koji podrazumeva postojanje posebnog predmeta, kao i izučavanjem kroz različite predmete u okviru istog sistema.

Upravo ovakav model dat je i u nacrtima dokumenata „Okvir predmetnog kurikuluma – obavezni predmeti u osnovnom obrazovanju“ i „Okvir predmetnog kurikuluma – obavezni predmeti u opštem srednjem obrazovanju“, a koji građansko vaspitanje postavljaju kao obavezni predmet koji se izučava na svim nivoima obrazovanja i uspostavljaju međupredmetnu kompetenciju Odgovorno učešće u demokratskom društvu putem koje se ovi sadržaji obrađuju u okviru različitih predmeta. Naglašavamo da su ovi dokumenti nastali u okviru projekta čiji je nosilac Ministarstvo prosvete, nauke i tehonološkog razvoja, te inicijative koje su u potpunoj suprotnosi sa rešenjima iz ovih dokumenata, a koje dolaze iz istog ministarstva, stvaraju osećaj dodatnog nepoverenja prema institucijama.

Posebno zabrinjava što se kroz neodmerene i neutemeljene izjave dovodi u pitanje uloga i značaj ovog predmeta. Samim tim osporava se i svrsishodnost tema koje se izčavaju u okviru njega, a koje su ključne za razvoj i pripremu dece za život u demokratskom i slobodnom društvu i koje su zastupnjene u svim savremenim obrazovnim sistemima.

Pozivamo na stručnu raspravu

Podržavamo inicijativu da se o rezulatima i položaju građanaskog vaspitanja u obrazovnom sistemu R. Srbije povede stručna rasprava, kao i o svakom drugom predmetu, ali samo ukoliko je cilj te rasprave unapređenje trenutnog stanja i dolazak do rešenja kojima ćemo rešiti probleme za koje se slažemo da postoje, a koja će u krajnjem ishodu rezultirati apsolutnim poštovanjem prava deteta na dostupnost obrazovanja o pravima deteta i drugim srodnim temema u okviru redovne nastave.

Pozivamo vas da se u skladu sa vašim ovlašćenjima i autoritetom založite za što brže usvajanje nacrta dokumenata „Okvir predmetnog kurikuluma – obavezni predmeti u osnovnom obrazovanju“ i „Okvir predmetnog kurikuluma – obavezni predmeti u opštem srednjem obrazovanju“ čime bi predmet građansko vaspitanje dobio status obaveznog predmeta, a obrazovanje za prava deteta i interkulturalno obrazovanje bilo dostupno svoj deci na svim nivoima obrazovanja i time potvrdili opredeljenost R. Srbije za poštovanje prava deteta i međunarodnih obaveza koje proističu iz Konvencije o pravima deteta.

 1. Užički centar za prava deteta – Užice
 2. Mreža organizacija za decu – MODS
 3. Centar za prava deteta – Beograd
 4. NVO „Imam ideju“ – Kraljevo
 5. NVO „Neksus“ – Vranje
 6. Društvo za razvoj dece i mladih Otvoreni klub – Niš
 7. Centar za kreativni razvoj – Knjaževac
 8. Organizacija „Pomoć deci“ – Beograd
 9. Prijatelji dece Inđije – Inđija
 10. Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS – Beograd
 11. Centar za rad sa decom, mladima i porodicom „Vrdničak“ – Vrdnik
 12. Centar za proizvodnju znanja i veština – Novi Sad
 13. Grupa za decu i mlade „Indigo“ – Niš
 14. Udruženje „Roditelj“ – Novi Sad
 15. Centar lokalne demokratije LDA – Knjaževac
 16. NVO „Praksis“ – Beograd
 17. Inicijativa za inkluziju „Veliki mali“ – Pančevo
 18. Zapadnobalkanski institut – Tutoring program – Beograd
 19. Somborski edukativni centar – Sombor
 20. Udruženje „Roditelj“ – Bačka Palanka
 21. SOS telefon za decu i žene žrtve nasilja – Beograd
 22. Sportski klub za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“ – Kruševac
 23. CIM – Centar za integraciju mladih – Beograd
 24. Udruženje „Roditelj“ – Temerin
 25. Udruženje „Osmeh“ – Vrbas
 26. Udruženje „BAZAART“ – Beograd
 27. Centar za dečja prava – Kraljevo
 28. Organizacija „Znanje“ – Beograd
 29. Organizacija „Prijatelji dece opštine Voždovac“ – Beograd
 30. Udruženje romsko-srpskog prijateljstva „Stablo“ – Kragujevac
 31. Udrženje hraniteljskih porodica „Iskrica“ – Zaječar

Međunarodne organizacije

 1. Međunarodni centar „Olof Palme“ – Švedska

Dopis podržavaju dr Nevena Vučković Šahović, ekspertkinja za prava deteta i bivša članica Komiteta za prava deteta i veliki broj pojedinaca, nastavnika građanskog vaspitanja i stručnih saradnika škola u Srbiji.

1 20 јун 2008, CRC/C/SRB/CO/1, Concluding observations on initial report, paras. 61