Uncategorized @sr

EU mora da uključi potrebe najranjivijih grupa dece u politiku pridruživanja Srbije

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) i World Vision u Srbiji pozdravljaju Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama za 2012 godinu. Pažnja koju EU poklanja pitanjima potrebe dece, njihovih prava i dečije zaštite kao jedne od ključnih faktora unapređenja položaja dece u Srbiji.

Tokom prethodnih godina mnogi aspekti dečije zaštite i dečijih prava u Srbiji su unapređeni, ali na hiljade dece je i dalje isključeno iz sistema socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, izloženo je radnoj eksploataciji, zlostavljanju i zanemarivanju, riziku seksualne eksploatacije i trgovine ljudima.

Budžetska izdvajanja za podršku porodici su mala, a procedure komplikovane tako da troje od petoro dece koja imaju prava na dečije dodatke ne ostvaruje to pravo.

U grupu posebno ugrožene dece spadaju deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca iz romske populacije, deca koja rade i žive na ulici, povratnici iz procesa readmisije…

Tako samo 8% dece iz romske populacije pohađa predškolsko obrazovanje [1], što je 5 puta manje nego u opštoj populaciji, obavezno osnovno obrazovanje pohađa 89%, a samo 19% dece u srednješkolskom uzrastu ide u srednju školu.

Potrebe dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom vrlo malo „obezbeđene“

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom se i dalje smeštaju u izolovane ustanove, iako bi trebalo da im bude omogućen život u sopstvenim porodicama i zajednicama. U skoro 70% slučajeva[2] osnovni razlog dovođenja dece u ustanove je nemogućnost roditelja da odgovore na potrebe deteta, što pokazuje da nema dovoljno usluga koje pomažu roditeljima da obezbede adekvatnu negu dece u sopstvenom mestu boravka. Tokom 2011. godine je postojalo 79 dnevnih boravaka za decu “sa smetnjama u razvoju” koje je finansirala lokalna samouprava[3]. Uprkos povećanju u odnosu na 2010. godinu, ovo je i dalje nedovoljno s obzirom na to da u Srbiji ima preko 170 jedinica lokalne samouprave. To pokazuje da su usluge na lokalnom nivou, koje treba da omoguće podršku za uključivanje u obrazovni sistem, socijalnu zaštitu i život zajednice, nedovoljno razvijene.

Što se tiče uključenosti u obrazovni sistem, od ukupno 797 dece i mladih sa invaliditetom koji su bili smešteni u ustanovama niko nije pohađao redovnu osnovnu i srednju školu, a samo 19.3% je pohađalo specijalne škole u 2011. godini[4].

Ovi primeri pokazuju da je neophodno dodatno razvijati usluge koje će omogućiti da deca iz ugroženih grupa i njihovi roditelji budu vidljivi i uključeni u obrazovni, zdravstveni i sistem socijalne zaštite u Srbiji. 

Potrebe dece su i potrebe Vlade Republike Srbije

Dečija prava i zaštita imaju svoje mesto u Lisabonskom ugovoru, a proces pridruživanja je prepoznat kao mehanizam za unapređenje zaštite najranjivijih grupa dece u drugim zemljama. Evropska komisija je pozivala Vladu Srbije da preduzme konkretne korake za unapređenje dečijh prava i zaštite u izveštajima o napretku i saopštenjima i tokom prethodnih godina. Neke od već prepoznatih teškoća su bile implementacija zakona, koordinacija nadležnih institutucija i organa u sistemu zaštite dece i nedovoljno razvijene usluge u zajednici kao alternativa smeštanju dece u ustanove.

Neophodno je da Vlada Republike Srbije nastavi reforme u oblasti dečije zaštite, uključujući razvoj usluga za posebno ranjive grupe dece, povećanje njihovog broja i dostupnosti, kao i uspostavljanje standarda i sistema za njihov monitoring. U tom procesu je ključno dalje praćenje i podrška reformi od strane Evropske unije.

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) je najveća mreža organizacija civilnog društva u Srbiji koje se bave položajem dece. MODS okuplja 66 organizacija sa ciljem ostvarivanja prava, unapređenja položaja i poboljšanja kvaliteta života, kao i povećanja vidljivosti potreba dece u Srbiji.

World Vision sprovodi aktivnosti u Srbiji od 1998. godine, uglavnom kroz pružanje humanitarne pomoći. Trenutno sprovodi projekat koji za cilj ima podršku reformi dečije zaštite i to kroz prikupljanje podataka i istraživanje, saradnju sa institucijama i civilnim sektorom na praćenju i podršci reformi sistema socijalne zaštite za decu kao i zagovaranje ka Evropskoj uniji za veći značaj dečije socijalne zaštite u procesu pridruživanja Srbije.[1] UNICEF, Istraživanje višestrukih pokazatelja u Srbiji – MICS4, 2011.
[2] Izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih za 2011. godinu
[3] Izveštaj o radu Centara za socijalni rad u Srbiji za 2011. godinu
[4] Izveštaj o radu ustanova za smeštaj dece i mladih za 2011. godinu