Evropske integracije Programski dokumenti

Doprinos Izveštaju o napretku Srbije za 2024. godinu 

MODS je podneo doprinos Izveštaju o napretku Srbije za 2024. godinu, u kojem se ukazuje na trenutno stanje i zastoje u zakonodavnom i strateškom okviru koji regulišu prava deteta. U izveštaju se naglašava potreba za brzim delovanjem u usvajanju i izmeni zakona u oblasti prava deteta. Ključne tačake naglašene u izveštaju uključuju Zakon o pravima deteta, Porodični zakon, Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima deteta o postupcima komunikacije, Zakon o socijalnoj zaštiti i Nacrt zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, čije izmene moraju biti pažljivo razmotrene kako bi se osiguralo da deca i mladi dobiju odgovarajuću zaštitu i podršku, umesto institucionalizacije i izolacije.

Dodatno, dokument se bavi Strategijom prevencije i zaštite dece od nasilja kojoj je istekao rok važenja, Opštim protokolom za zaštitu dece od nasilja i Programom ekonomskih reformi – ERP, ukazujući na nedostatak implementacije i usklađenosti sa potrebama ugrožene dece. Takođe se ističe neadekvatna pažnja koja se posvećuje siromaštvu, posebno u odnosu na marginalizovane i ranjive grupe dece, kao što su romska deca, deca sa smetnjama u razvoju i deca koja žive u ruralnim područjima.

U dokumentu se ukazuje na važnost brzog adresiranja navedenih izazova kako bi se osigurala adekvatna briga i zaštita dece, sprečilo nasilje i promovisali zdravi porodični odnosi.

Ceo dokument na engleskom možete preuzeti ovde.

MODS organizacije koje su dale doprinos sastavljanju ovog izveštaja su: Grupa za decu i mlade „Indigo“, Zapadnobalkanski institut WEBIN – TUTORING PROGRAM, “NEXUS-Vranje”, Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE Srbija“, Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama “Naši snovi”, “KOKORO”- Bor, SOS Dečija sela Srbija, Centar za nestalu i zlostavljanu decu – CNZD, PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija, Prijatelji dece Srbije, Centar za prava deteta, Centar za integraciju mladih, Udruženje građana“Roditelj” Sremska Mitrovica, Centar za podršku SVEDA – CPS.