Vesti

Deca u migracijama: Evropska komisija objavila okvir zaštite

Evropska komisija je objavila svoj prvi, sveobuhvatni okvir o zaštiti dece u migracijama. Komisija je ponudila set korisnih i sveobuhvatnih principa i predloga koji za cilj imaju zaštitu prava dece u migracijama, bilo da deca dolaze sama ili sa porodicama; okvir se bavi izazovima sa kojima se suočavaju deca na svom putu od dolaska u Evropu do integracije.

„Ovo je dobrodošao i  dugo iščekivan dokument Komisije. Sada je vreme da članice Evropske unije prime k znanju i sprovedu smernice ove politike. Primarno razočarenje je da komisija nije uspela da zabrani lišavanje slobode u slučaju dece. Po našem mišljenju, lišavanje slobode nije u skladu sa pravima deteta i nikada se ne bi trebalo primenjivati, čak ni kao „krajnja instanca“,” Jana Hainsworth Generalni Sekretar Eurochilda.

Eurochild pozdravlja ovaj dokument i poziva nacionalne, lokalne  regionalne vlasti i civilni sektor da saradjuju na implementaciji preporuka da bi deca koja dolaze u Evropu imala sigurno okruženje za rast i razvoj.

Deca su na prvom i najvažnijem mestu

Njihova prava ne bi trebalo da zavise od njihovog statusa. Eurochild posebno pozdravlja  činjenicu da ovaj okvir naglašava principe odsustva diskriminacije i najboljih interesa dece koji moraju biti od primarnog značaja u svim radnjama ili odlukama koje se tiču dece.

Drago nam je da vidimo da Okvir jasno poziva  zemlje članice EU „da obezbede raznovsne alternativne opcije za brigu o deci bez pratnje, uključujući i brigu u hraniteljskim porodicima“. Eurochild se zalaže za alternative instituonalizaciji brige o deci migrantima. Naša zajednička kampanja Otvorena vrata za decu Evrope sa naša četiri međunarodna partnera, Hope and Homes for Children, SOS Dečja sela, FICE Evropa i IFCO poziva sve države da zabrane korišćenje institucionalnog zbrinjavanja kao oblik staranja o potrebma dece u migracijama.Tipovi i kvalitet brige bi trebalo da budu isti bez obzira na migracioni status dece. Vidovi brige o deci migrantima, deci bez staranja i razdvojenoj deci treba da zadovolje njihove individualne potrebe.

Partnerske akcije

Mi takođe pozdravljamo preporuku koja predviđa trening za profesionalce koji rade sa decom, uključujući i odgovarajuću komunikaciju sa decom u smislu roda, uzrasta i konteksta. Ipak, mi tražimo da se trening fokusira i na obrazovanje dece u smislu njihovih prava, uključujući i pravo da učestvuju u donošenju odluka o svojim životima.

„Kratkoročni oblici reakcija na hitne situacije moraju imati u vidu dugoročne posledice” bila je poruka našeg prošlogodišnjeg okruglog stola u vezi sa decom migrantima. Mi pozdravljamo smernice koje naglašavaju važnost održivih rešenja i razmenu pozitivnih iskustava. Eurochild radi zajedno sa SOS Dečjim selima na prikupljanju primera pozitivne prakse o integraciji dece u migracijama. Publikacija koja treba da izađe u jesen 2017. će imati zadatak da bude izvor inspiracije za vlade i civilno društvo.

Poslednje ali svakako ne i najmanje bitno, Eurochild pozdravlja obezbeđivanje EU sredstava za implementaciju preporuka. Ipak, da bi se osiguralo da se EU fondovi ne koriste za lišavanje slobode ili segregaciju, Evropska komisija treba zajednički da radi sa državama članicama kako bi se EU fondovi utrošili u skladu sa politikom EU i principima zakona o ljudskim pravima.

Eurochild i njegove članice očekuju sledeći Evropski forum za  prava deteta u novembru 2017. kako bi se razmatralo pitanje alternative lišavanju slobode.

Pročitajte o raznim izazovima sa kojima se susreću deca u pokretu, iz perspektive profesionalaca iz sfere dečjih prava, „Suprotno od plime“.

Izvor: Eurochild