Obrazovanje Saopštenja Socijalna zaštita Zaštita od nasilja

I deca imaju prava

Povodom obeležavanja međunarodne Dečje nedelje, Mreža organizacija za decu Srbije – MODS želi da skrene pažnju na činjenicu da su deca u Srbiji i dalje jedna od najranjivijih društvenih grupa. Još uvek ne postoji spremnost da se deca prepoznaju kao ravnopravan deo društva u ostvarivanju zagarantovanih prava, što je posebno naglašeno kada je reč o deci iz najugroženijih kategorija.

Danas, svako četvrto dete u Srbiji je siromašno, dok je nasilje nad decom u porastu. Veliki broj dece je pravno nevidljiv. Još uvek veliki broj dece romske nacionalnosti nije upisano u knjige rođenih tako da ne mogu da ostvare pravo na obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, a deca sa hroničnim i retkim bolestima u velikoj meri su zanemarena od strane institucija sistema.

Unapređenje položaja dece i njihovih prava mora da bude prioritet svima

Ove godine međunarodna Dečija nedelja skreće posebnu pažnju na promociju prava dece sa smetnjama u razvoju u cilju podizanja kvaliteta njihovog života i ostvarivanja uslova za unapređenje položaja u društvu. Ovo su samo neki od akutnih problema i ne tiču se samo posebno ugroženih grupa dece, već uopšte uslova u kojima stasava nova generacija. Zbog toga, prioritetni zadatak svih treba da bude unapređenje položaja dece zasnovano na širokoj, konkretnoj akciji društva i države, na jasnoj i koherentnoj politici i međusektorskoj saradnji uz puno učešće dece, roditelja i organizacija građanskog društva.

Briga o deci ima nemerljiv značaj za svako društvo koje misli o svojoj budućnosti. Neka obeležavanje međunarodne Dečije nedelje bude povod za radost, ali i podsećanje na obaveze koje kao društvo imamo prema najmlađima.