Članice MODS-a Vesti

CEPORA objavila nove publikacije

CEPORA je tokom 2021. godine, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, sprovela nacionalno istraživanje o potrebama osnovnih škola i položaju nastavnika u obrazovnovaspitnom sistemu Republike Srbijie tokom pandemije COVID-19.

Istraživački izveštaj „POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA U SRBIJI TOKOM PANDEMIJE COVID-19 U KONTEKSTU PREVENCIJE RIZIČNIH PONAŠANJA UČENIKA: PERSPEKTIVA NASTAVNIKA“ možete preuzeti na sledećem LINKU.

Na osnovu rezultata istraživanja, kreirane su dve praktične publikacije za podršku nastavnicima u svom radu i naporima da najbolje odgovore na nove izazove. Ove publikacije imaju svoju široku  primenu i u neformalnom obrazovanju i raznovrsnim aktivnostima  omladinskog rada.

1. UPRAVLJANJE ALATIMA ZA ONLAJN UČENJE: Vodič za nastavnike

Publikacija pruža pregled značajnih alata za upravljanje učenjem, pravljenje testova/kvizova/upitnika, saradnju i deljenje, kreiranje i uređivanje prezentacija i video materijala, sa jasnim smernicama za njihovu upotrebu.

2. KAKO DO PREVENCIJE RIZIČNIH PONAŠANJA UČENIKA: Vodič za primenu interaktivnog učenja u radioničarskom radu

Publikacija vas vodi kroz proces kreiranja visoko-interaktivnih  radionica, uz poseban osvrt na realizaciju u izmenjenim okolnostima izvođenja obrazovnovaspitnog rada. Centralni deo vodiča predstavljaju  opisi tehnika, igri i vežbi koje vam omogućavaju izuzetno visok nivo aktivnog učešća učenika u njihovom procesu saznavanja i jačanja  veština.