Saopštenja Zaštita od nasilja

Akcija sada, planiranje na duge staze

ChildPact Koalicija za zaštitu dece; Izjava organizacije ChildPact o izbegličkoj krizi – Akcija sada, planirajte na duge staze.

Trenutna izbeglička kriza zahteva brzu reakciju svih relevantnih činilaca. Mi, Nacionalna Koalicija za Zaštitu Dece, članovi ChildPact organizacije, pozivamo sva zainteresovana lica, i obavezujemo se da ćemo se baviti:

  • Potrebama sve dece, uključujući maloletnike bez pratnje (MBP), koji se nalaze u izuzetno osetljivoj situaciji;
  • Isticanjem činjenice, obuhvatajući i interakcije sa medijima, da maloletne izbeglice bez pratnje, bilo da traže azil ili ne, treba da se smatraju pre svega decom, a ne migrantima, i da motivacija za njihovo putovanje nije relevantna za nivo zaštite koju im treba pružiti;
  • Radom na razvoju inkluzivnih nacionalnih sistema dečije zaštite koji pružaju sve svoje usluge svoj deci koja su uključena u trenutnu krizu;
  • Radom na pozitivnom izveštavanju o situaciji od strane lokalnih i međunarodnih medija, putem omogućavanja lakšeg intervjuisanja onih koji su direktno aktivni na terenu;
  • Radom na aktivnom davanju informacija o aktivnostima lokalnih nevladinih organizacija (NVO) i volontera, kao i aktivnostima poznatih međunarodnih  nevladinih organizacija i međunarodnih agencija;
Description: http://www.childpact.org/wp-content/uploads/2015/10/IMG_6601-e1444380090672-620x264.jpg

Foto: Roxana Todea

Pažnju bi trebalo usmeriti kako na kratkotrajne, tako i na dugotrajne potrebe sve dece koja su uključena u krizu. S obzirom na eksponencijalni rast migranata koji traže azil u regionu, reakcija na trenutne humanitarne potrebe postala je prioritet za sve uključene učesnike, koji su morali da rade naporno u vanrednim uslovima da bi pomogli najugroženijima. Međutim, svi relevantni učesnici i zainteresovane strane moraju razmišljati o dugotrajnim rešenjima, kako za decu izbeglice koja su već stigla u Evropu, tako i za onu koja treba da stignu u budućnosti: UNHCR, Agencija za izbeglice Ujedinjenih Nacija, trenutno se priprema za izbeglice koje će stići u 2016. godini, čiji broj može biti isti ili veći od broja izbeglica u 2015. godini. Ključne zainteresovane strane bi trebalo da planiraju unapred, da bi humanost i društveni aspekt najosetljivijeg dela populacije izbeglica bio što manje ugrožen.

Ove inicijative bi trebalo da uključe specifičnu komponentu mobilizacije zajednice i konsultacije sa izbegličkim grupama, uključujući i maloletnike u ovaj proces, sa ciljem poštovanja prava dece da izraze svoje mišljenje o pitanjima koja utiču na njihov život. Deci bi trebalo obezbediti prevodioca, socijalnog radnika i pravnu podršku. Odmah bi trebalo preduzeti mere da se razvije uspešan mehanizam koji će garantovati brzu dodelu staratelja i/ili zakonskih predstavnika maloletnicima bez pratnje u svim zemljama regiona.  

Pratnja i obrazovanje među prioritetima

Sve zemlje koje su uključene u rešavanje ovog problema trebalo bi da se uzdrže od institucionalizacije maloletnika bez pratnje i da umesto toga osnuju sistem centara koji će funkcionisati slično porodici, kao i da uvedu mehanizme za pronalazak porodica maloletnika bez pratnje i njihovo spajanje sa porodicom.

Trebalo bi odrediti smernice pomoću kojih će se prepoznati maloletnici bez pratnje koji bi mogli biti žrtve lošeg tretmana ili eksploatacije. Obrazovanje bi trebalo da bude među prioritetima, naročito za onu decu koja su bila odsutna iz škole dug period.

Najzad, s obzirom na to da značajan deo maloletnika bez pratnje koji stižu u region puni 18 godina za nekoliko godina, trebalo bi ustanoviti procedure da se njihov prelazak ka punoletstvu olakša.

Trebalo bi doneti posebne mere, i ozvaničiti ih u standardnim protokolima, da bi se sprečio nestanak maloletnika bez pratnje iz centara gde su smešteni: zasnivanje odnosa poverenja u prva 24 sata, smatra se osnovnim za sprečavanje maloletnika da napuste smeštajne kapacitete, čime postaju ranjiviji i izloženiji eksploataciji i trgovini decom.

Sve relevantne agencije i organizacije, kako vladine, tako i nevladine, trebalo bi da pojačaju kooperaciju i komunikaciju, radeći zajedno u najboljem interesu deteta.

Videti više na: http://www.childpact.org/2015/10/09/childpact-statement-on-the-refugee-crisis-take-action-now-plan-for-the-long-term/