Vesti

Rezultati istraživanja i analize lokalnih sporazuma za zaštitu dece od nasilja

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS grupe za razvojnu inicijativu, sprovela je nacionalno istraživanje i analize sa ciljem da se utvrdi postojanje i funkcionalnost intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja kao i dobijanje smernica za rad na njenom unapređenju. Punu podršku dao je i Republički zavod za socijalnu zaštitu i podstakao centre za socijalni rad da učestvuju u ovoj inicijativi.

Pored toga, definisani su kao specifični ciljevi:

Mapiranje svih sporazuma o međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou potpisanih od strane relevantnih aktera, u cilju zaštite dece od nasilja;

Analize mapiranih lokalnih sporazuma i odabir opština u kojima bi se u narednom periodu posebno radilo na unapređenju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja;

Prikupljanje podataka o stanju međusektorske saradnje u oblasti zaštite dece od nasilja koji bi u narednom periodu služili kao osnov za praćenje napretka u njenom daljem razvoju;

Izrada interaktivne online mape opština koja bi prikazivala da li postoje potpisani sporazumi o međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou u oblasti prevencije i zaštite od nasilja i koja bi omogućila široj javnosti da se upozna sa postojećim sporazumima.

Napravljeni izveštaj i smernice za unapređenje međusektorske saradnje

Rezultati ovog istraživanja objedinjeni su u izveštaju „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama – analiza lokalnih sporazuma“, koji su sastavili istraživači SeConS grupe za razvojnu inicijativu, a koji je poslužio kao osnova za “Smernice za unapređenje međusektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja u lokalnim samoupravama”.

Na osnovu rezultata istraživanja izrađena je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni intersektorski sporazumi za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Pored toga, Mapa sadrži informacije o važećim sporazumima o intersektorskoj saradnji u primeni protokola za zaštitu od nasilja u određenoj lokalnoj samoupravi.

Istraživanje je integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, koji se sprovodi u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zdravlja, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije i UNICEF-a, uz finansijsku podršku Evropske unije.