Vesti

Održan sastanak UO projekta „Izrada situacione analize o položaju dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u Srbiji“

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta Izrada situacione analize o položaju dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u Srbiji“ održan je 3. marta 2017. u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehonološkog razvoja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, UNICEF-a, Kancelarije EU, Poverenice za zaštitu ravnopravnost, Udruženja za osobe sa autizmom, cerebralnom paralizom, MDRI-S i MODS-a.

Marko Milanović, glavni istraživač na projektu, prezentovao je koncept situacione analize i oblasti koje će biti istraživane, uključujući i podteme za svaku oblast. 

Identifikovano je 7 oblasti analize:

  1. Nediskriminacija i jednak pristup
  2. Pravo na život u porodičnom okruženju
  3. Zaštita od zlostavljanja i eksploatacije
  4. Socijalna sigurnost
  5. Pravo na obrazovanje
  6. Zdravlje
  7. Participacija i informisanost

Naglašena je suština situacione analize koja samo mapira probleme, nedostakte, stanje i slično i stavlja ih u širi društveni kontekst, ne ulazeći u dubinske analize, već služi kao osnov za dalja istraživanja.

Postinuta je saglasnost o neophodnosti revidiranja postojećeg protokola za zaštitu dece od nasilja („Opšti i Posebni protokol“) na način da deca sa smetnjama u razvoju/invaliditetom budu zaštićena od svih oblika nasilja kako u porodici tako i u ustanovama socijalne zaštite.

Prezentacija projekta je planirana za septembar/oktobar, na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja, komparacija primene zakonodavstva u zemljama koje učestvuju u projektu i dalji razvoj politika i praksi kod dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom, dok će se dobijeni rezultati se porediti sa stanjem u sedam zemalja zapadnog Balkana i Turskoj, gde se projekat i sprovodi.