Vesti

Evropska platforma za investiranje u decu (EPIC)

Evropska platforma za ulaganje u decu (EPIC) želi da pruži informacije o svim politikama koje mogu da pomognu u jačanju kapaciteta dece i njihovih porodica kako bi se suočili sa izazovima bez presedana koji postoje u trenutnoj ekonomskoj situaciji u Evropi.

EPIC poseduje inovativne prakse koje imaju pozitivan uticaj na decu i porodicu u državama članicama EU. Odeljak Dobre prakse sadrži prakse zasnovane na dokazima koje su pokazale efektivnost kroz zahtevna istraživanja, kao i korisnički registar praksi. EPIC je platforma za razmenu najboljih politika za decu i porodice, kao i za podsticanje saradnje i međusobno učenje na terenu putem tematskih seminara i radionica.

Smernice za pomoć deci i porodicama stižu iz Evropske unije

Krajem februara 2013 Evropska komisija (EK) usvojila je preporuku „Investiranje u decu: prekidanje nepovoljnog lanca siromaštva“, kao deo socijalnog investicionog paketa, koji predlaže dugoročnu strategiju socijalne pomoći za prevazilaženje trenutne krize i jačanje kapaciteta pojedinaca.

U aktuelnoj ekonomskoj krizi, siromaštvo dece je takođe u porastu. Osim toga, roditelji, a posebno žene se još uvek bore da uravnoteže svoj radni i porodični život, što predstavlja problem koji je pogoršan i nedovoljnom negom deteta.

Ova preporuka daje smernice državama članicama Evropske unije (EU) o tome kako da se bore protiv siromaštva i socijalne isključenosti dece kroz mere podrške porodici i druge beneficije, zatim kroz kvalitetnu brigu o deci i rano obrazovanje od detinjstva. Pristupi socijalnog ulaganja u pojedinačne snage su posebno korisni za decu iz nepovoljnog okruženja, što obezbeđuje visoku društvenu dobit. Oni su takođe ključni faktor u prekidanju lanca međugeneracijskog prenošenja siromaštva.

U okviru ove preporuke EPIC će se koristiti za prikupljanje i širenje inovativnih praksi za koje je ustanovljeno da imaju pozitivan uticaj na decu i porodicu u državama članicama EU. EPIC je sredstvo za praćenje aktivnosti koje su pokrenute zahvaljujući ovoj preporuci. Prakse zasnovane na dokazima će biti dostupne na ovoj internet stranici u odeljku Dobre prakse.

EPIC će takođe služiti i kao platforma za razmenu najboljih politika za decu i njihove porodice, kao i negovanje saradnje i međusobnog učenja u ovoj oblasti putem tematskih seminara i radionica.

EPIC je usmeren ka razmeni znanja o različitim politikama, programima i praksama između zainteresovanih strana i šire publike, akademaca i donosioca politika. EPIC je jedna od inicijativa Evropske komisije za podsticanje socijalne inovacije i ona ohrabruje uključivanje i umrežavanje sa relevantnim zainteresovanim stranama, kroz saradnju i širenje informacija, i na taj način omogućava dijalog između organizacija. To je otvorena platforma: inovativne prakse u vezi sa decom mogu se poslati putem online forme, a zainteresovane strane i korisnici mogu poslati e-mail na EMPL-EPIC@ec.europa.eu ukoliko im je potrebno više informacija.