CPI_Serbia

CPI_Serbia

Indeks dečije zaštite je napravljen radi praćecnja politika u vezi sa decom na nacionalnim nivoima i
uticaja na njih kako bi udruženo građansko društvo imalo aktivnu i uticajnu ulogu u promenama politika i
njihovoj primeni na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.