Vesti

Neprihvatljivost koncepta „otuđenje od roditelja“ naglašena od strane Autonomnog ženskog centra

Autonomni ženski centar ističe neprihvatljivost primene koncepta „otuđenje od roditelja“ u postupcima poveravanja deteta i određivanja modela kontakta sa roditeljem, kada postoji tvrdnja ili prijava nasilja u porodici1, jer je reč o naučno neosnovanom konceptu, a njegova primena može ozbiljno da ugrozi bezbednost i dobrobit deteta i nenasilnog roditelja.  posebno u slučajevima nasilja u porodici.

Najnovija potvrda neprihvatljivosti i štetnih posledica upotrebe ovog koncepta dolazi iz GREVIO ekspertske grupe (koja prati primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 2013. godine[1]), u proceni koju je dobila Republika Hrvatska[2] (6. septembra 2023. godine).

U vezi sa čl. 31 – Starateljstvo i pravo na posete, koji se odnosi na obavezu da se prilikom poveravanja deteta i određivanja modela kontakta sa roditeljem uzme u obzir nasilje, te da ostvarivanje ovih prava ne ugrožava prava i bezbednost žene ili dece, GREVIO preporuka za Hrvatsku (paragraf 196), u tački e) kaže:

“[…] osigurati da svi zainteresovani profesionalci, posebno oni koji rade u pravosudnom sistemu, socijalnim službama i medicinskom, psihološkom i psihijatrijskom sektoru, budu upozoreni na nedostatak bilo kakve naučne osnove za ono što se naziva „sindrom otuđenja od roditelja“, kao i za bilo koji drugi pristup ili princip koji ima tendenciju da se majke koje se pozivaju na nasilje smatraju „nesaradljivim“ i „nepodobnim“ kao roditelji, i da se uzdržavaju od okrivljavanja njih za loš odnos između nasilnog roditelja i njegove dece”.

Imamo li u vidu da stručnoj javnosti u Srbiji „znanje” o konceptu „otuđenja od roditelja” dolazi iz Hrvatske (kroz obuke i priručnike), ova je preporuka izuzetno važna i za Srbiju.

Ukazujemo i na hitnu intervenciju Vlade Republike Hrvatske (13. septembra 2023.), koja je  predstavila paket novih zakonskih izmena u cilju zaštite žena i dece[1]. Paket uključuje i uputstvo za odbacivanje koncepta „otuđenje deteta od roditelja” i propisivanje obaveze da se u postupku poveravanja dece moraju uzeti u obzir tvrdnje o postojanju nasilja.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske poslalo je (5. septembra 2023.) dopis (uputstvo) svim nadležnim akterima u socijalnoj zaštiti da ne koriste koncept „otuđenje od roditelja” pozivajući se na GREVIO preporuku (dopis u prilogu). Takođe, najavljena je i revizija pravilnika i drugih podzakonskih akata iz područja socijalne zaštite, kako bi se iz njih uklonio ovaj sporni koncept i kako bi se usaglasili sa ostalim preporukama.

Podsećamo da Republika Srbija nije primenila GREVIO preporuku koja se odnosi na čl. 31 – Starateljstvo i pravo na posete (paragraf 166-172)[2], iako je ona data kao hitna, niti Zaključke o primeni preporuka koje je doneo Komitet strana, posebno tačke 5 i 6[3], te verujemo da ćete učiniti sve u skladu sa svojom ulogom i mogućnostima da se u sistemu porodičnopravne zaštite garantuje bezbednost dece svedoka i žrtava nasilja u porodici, njihov pristup uslugama podrške (uključujući dugoročnu psihološku podršku), obavezu da se prilikom odlučivanja o poveravanju i pravima na održavanje kontakta deteta sa roditeljem uzmu u obzir štetne posledice po decu svedoke i žrtve nasilja u porodici, kao i njihova bezbednost i dobrobit, te da se isključi upotreba nenaučnog koncepta „otuđenje od roditelja” i srodnih terminoloških varijacija.

Izvor: Autonomni ženski centar

[1] Dostupno na: https://vlada.gov.hr/vijesti/predstavljene-nove-zakonske-izmjene-s-ciljem-zastite-zena-i-djece-u-fokusu-cijelog-procesa-je-zrtva-nasilja/38987

[2] Dostupno na: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/index.php/sr/dokumenti/medunarodni-dokumenti/grevio-izveshtaj-o-bazichnom-postupku-procene-stana

[3] Dostupno na: https://rm.coe.int/conclusions-on-the-implementation-of-recommendations-in-respect-of-ser/1680ab7280

[1] Dostupno na: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/zakoni/2013/2246-13Lat.pdf

[2] Dostupna na: https://rm.coe.int/baseline-evaluation-report-on-croatia/1680ac76c9