Saopštenja

Eurochild izveštaj: „Prava deteta: Da li postoji politička volja ili ne?“

Ovaj izveštaj se zasniva na procenama koje su pružile 38 članica Eurochild-a u 26 zemalja i daje preporuke za svaku zemlju o tome u vezi sa pitanjima kao što su siromaštvo dece, socijalna isključenost, diskriminacija, zdravlje, bezbednost na internetu i usluge za rani razvoj.

Takođe se ocenjuje da li Nacionalni akcioni planovi za decu odgovaraju potrebama zemalja, u kojoj meri su Izveštaj i preporuke Evropskog semestra za 2023. usklađeni sa stvranim iskustvima dece iz perspektive civilnog društva, i pruža pregled prioriteta zemalja u procesu pristupanja EU u vezi sa najvažnijim pitanjima za decu i njihovim učešćem u projektima finansiranim od strane EU.

Naredna godina pruža još jedan važan trenutak za suočavanje sa nejednakostima u detinjstvu.  Izveštaj ističe buduće prioritete koje donosioci odluka EU i nacionalne vlade mogu usvojiti kako bi se adresirale potrebe najranjivije dece.

„Gledajući najnovije podatke o siromaštvu dece, pozitivno je što neke zemlje širom Evrope smanjuju broj dece koja žive u siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Međutim, za neke druge, brojevi i dalje rastu. Jasno je da je potrebno da politike i programi učine mnogo više kako bi se osiguralo da deca razvijaju svoj puni potencijal. Članice Eurochild-a mogu biti ključni partneri kako bi se osiguralo da se prava dece štite, poštuju i ostvaruju širom Evrope“ – Nj.E. Mari-Luiz Koliro Preka, predsednica Eurochild-a

Naše preporuke za politiku:

  1. Staviti prava deteta u srce političke agende.
  2. Investirati u efikasno prikupljanje podataka.
  3. Štititi i podržavati ugroženu decu.
  4. Investirati u prevenciju.
  5. Promovisati dobrobit dece na internetu i van njega.
  6. Staviti prava deteta u srce ciklusa Evropskog semestra.
  7. Prepoznati decu kao aktere promena svojih prava.

Ceo izveštaj možete preuzeti ovde. Izveštaj o Srbiji se nalazi na str.119.

Source: Eurochild