Članice MODS-a

Centar za prava deteta i Atina pokrenuli digitalnu platformu nazivom „Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima?“

U susret Evropskom danu borbe protiv trgovine ljudima, koji se obeležava 18. oktobra, Centar za prava deteta i Atina pokrenuli su digitalnu platformu namenjenu deci i mladima uzrasta od 12 do 18 godina pod nazivom „Kako da se zaštitiš od trgovine ljudima?“. Nastala je kao rezultat višemesečnog zajedničkog rada na projektu „Kampanja za podizanje svesti o trgovini decom u Republici Srbiji“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a kroz zajednički program „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“. Osnovna ideja i cilj nastanka platforme jeste da se deca i mladi, koji i jesu u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, direktno informišu o tome kako da prepoznaju te rizike i kako da se zaštite.

U Srbiji, kao i  u svim ostalim zemljama Zapadnog Balkana, deca i mladi čine većinu među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Prema zvaničnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, pri Ministarstvu za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, u periodu od januara do spetembra ove godine, u Srbiji su ukupno identifikovane 32 žrtve trgovine ljudima, među kojima je i 9 devojčica.  Četiri devojčice su bile žrtve seksualne eksploatacije, dve radne eksploatacije, dve su bile prinuđene na brak i jedna je bila prinuđena na vršenje krivičnih dela. Sličnu statistiku nalazimo i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, a o njoj rečito govori i najnoviji prikaz Saveta Evrope na kojem se vidi da u ovim zemljama 66% identifikovanih žrtava trgovine ljudima čine upravo deca.

Platforma sadrži odgovore na najvažnija pitanja o trgovini ljudima, o tome kako prepoznati trgovca ljudima, a kako žrtvu trgovine ljudima, šta svaka mlada osoba može da uradi ovim povodom, odnosno kako da prepozna i kome da prijavi sumnju na trgovinu ljudima, a takođe i zbog čega je sve važna Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima – krovni dokument i univerzalna vodilja u zaštiti žrtava trgovine ljudima. Takođe, Platforma sadrži i uputstva o tome kako se zaštititi od trgovine ljudima, i kako prevazići predrasude koje prate ovaj problem. Na njoj se nalazi i kviz znanja na osnovu kojeg mladi srednjoškolskog uzrasta mogu da provere  koliko poznaju ovu oblast.Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Centar za prava deteta i NVO Atina žele da ukažu na važnost čuvanja integriteta, ugleda i dostojanstva ličnosti deteta, kao i zaštite prava i najboljeg interesa deteta žrtve, i napominju  da deca koja su pretrpela nasilje ni u jednom trenutku ne smeju ostati bez pravovremene, adekvatne, krivičnopravne, porodičnopravne i socijalne zaštite od nasilja i moraju se zaštititi od sekundarne viktimizacije. Centar za prava deteta i Atina takođe podsećaju profesionalce u Srbiji koji rade sa decom i za decu, da su u stalnoj obavezi da preispituju svoja postupanja, te da u punoj meri primenjenju postojeće zakonske propise i omoguće deci žrtvama trgovine ljudima što bezbolniji oporavak od traume i uspešnu i funkcionalnu reintegraciju.

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, čije je potpisivanje započelo u Varšavi u maju 2005. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji regulišu ovu oblast. Konvencija ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, zaštitu žrtava i krivično gonjenje počinilaca, i podjednako se primenjuje na sve žrtve trgovine, sve oblike eksploatacije, kao i na sve oblike trgovine ljudima.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima ustanovio je Savet Evrope 2005. godine s ciljem da se podigne svest o važnosti punog sprovođenja Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Cilj obeležavanja ovog datuma jeste i informisanje javnosti i širenje informacija, znanja i najboljih praksi u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i zaštite žrtava među različitim akterima na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i širem evropskom nivou.

Izvor: CPD i Atina

Tekst na engleskom dostupan je na sledećem linku.