Stavovi

Šta je inkluzivno obrazovanje ?

cropped-wheel-chair-istock_000011476045large2

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS polazi od toga da je kvalitetno obrazovanje jedno od ljudskih prava koje svaki čovek stiče svojim rođenjem, i da je dostupnost kvalitetnom obrazovanju osnovno pravo svakog deteta. Kvalitetno obrazovanje  je dostupno svakom detetu kada je inkluzivno.

Obrazovanje je inkluzivno kada je usmereno na dete i na njegovu dobrobit; kada stvaramo sredinu koja podržava svako dete, kada je svako dete prihvaćeno i oseća se prihvaćenim u svojoj zajednici, u školi, među vršnjacima; kada otklanjamo prepreke i prilagođavamo sredinu kako bi svako dete moglo da učestvuje u aktivnostima zajedno sa svojim vršnjacima, kada smo sigurni da je dete postiglo svoj optimalni razvoj.

Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje omogućava da sva deca stupaju u obogaćujuće kontakte sa vršnjacima i odraslima, da razvijaju  veštine i sposobnosti na njima primeren, interesantan i smislen način, da se bave sadržajima koji unapređuju njihova znanja i koji su povezani sa njihovim interesovanjima i svakodnevnim životom. Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje podrazumeva timski rad vaspitača, nastavnika, stručnih saradnika, roditelja i saradnju sa lokalnom zajednicom, ali i vodi računa o uključivanju svakog deteta.

Vaspitači, nastavnici i roditelji glavni čuvari inkluzivnog obrazovanja

Stalno unapređenje kvaliteta obrazovnog i vaspitnog procesa  je u srži inkluzivnog obrazovanja. Kada se vaspitači i nastavnici trude da pronađu nove puteve i načine da svako dete usvoji znanja; da bude radoznalo, aktivno, samostalno; savlada razne životne i akademske veštine; prilagođavaju sadržaje, podstiču decu da povezuju znanja iz različitih oblasti, pomažu detetu da otkrije veze između pojava u društvu i prirodi i onoga šta uči,  tada govorimo o kvalitetnom, inkluzivnom obrazovanju i vaspitanju.

Inkluzivno obrazovanje omogućava svakom detetu i mladoj osobu da u vrtiću, školi, zajednici zadovolji osnovne ljudske potrebe: da doprinosi, ima izbor i kontrolu u sopstvenom životu, koristi mesta koja koriste i ostali članovi zajednice, da je prepoznat kao osoba sa sopstvenim identitetom i da pripada. Obrazovanje je inkluzivno kada vodi uključivanju dece u svakodnevne, uobičajene aktivnosti redovnog života uz izgradnju međusobnih odnosa sa vršnjacima i odraslima.

Inkluzivno obrazovanje je merilo demokratičnosti jednog društva. Pokazuje da su nam ljudi važni i da negujemo vrednosti uzajamne brige, uvažavanja i poštovanja. Inkluzivno obrazovanje je solidarnost na delu; slika društva u kojem želimo da živimo – bezbedno, pravično; društvo koje ne napušta svoju decu, u kome možeš da budeš različit, koje ne diskriminiše, ne potcenjuje; društvo u kome se osećaš vredno, cenjeno, poštovano; društvo u kome brinemo jedni o drugima. Inkluzivno obrazovanje se bazira na poštovanju ljudskih prava koja pripadaju svakom čoveku samim tim što se rodio.

Stav MODS možete preuezi OVDE.