Članice MODS-a Vesti

Nedostatak kulturnih sadržaja za decu i medijska zloupotreba

U četvrtak, 13. febuara, Prijatelji dece Srbije učestvovali su na panelu Kultura kao oblik obrazovanja i način zaštite od štetnih sadržaja, u organizaciji Zaštitnika građana i Dečjeg kulturnog centra.

U panelu su učestvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, Saveta za štampu, SKGO-a, stvaraoci za decu, a ispred Mreže za organizacije za decu Srbije, učestvovala je izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, Iva Eraković.

Iva je naglasila da Mreža organizacija za decu ima 101 članicu, od kojih se veliki broj upravo bavi kvalitetnim slobodnim vremenom dece, a da civilni sektor raspolaže razvijenim kapacitetima za kulturnu ponudu deci i mladima.

Istakla je da ne postoji društveni konsenzus o suštinskom vrednovanju kulture, a da se kultura za decu, kako među umetnicima tako i u široj javnosti, vidi kao manje važna i vredna. Takođe, postoji poplava kvazikulturnih sadržaja za decu koji, sem što nemaju veze sa kulturom, decu zloupotrebljavaju i stavljaju u kontekst kompeticije, reprodukovanja neprimerenih sadržaja, čak i dovode u kontekst grubog komentarisanja odraslih te stavljanja u poziciju objekta. Napomenula je da nedostataju i kulturni sadržaji za decu u čijem su kreiranju učestvovala sama deca, čime bi on bio adekvatan i primeren njihovim stvarnim potrebama, kao i da je u oblasti adekvatne kulturne ponude neophodna podrška kako deci, tako i roditeljima i prosvetnim radnicima.

Kao poseban problem na polju kulture za decu istakla je poziciju dece u medijima: sa jedne strane su često zloupotrebljena u sadržajima, a sa druge nepostojanje adekvatnog medijskog sadržaja za decu i mlade.

Prijatelji dece Srbije su organizatori i realizatori Književne nagrade “Neven“, Republičkog takmičenja za najbolju dečju karikaturu „Mali Pjer“, Priznanje „Dobra igračka“ kao i izdavači „Bukvara dečjih prava“.

Izvor: PDS